Emagciwane neTifo

© Vitiec Winetech
Lesifo sekumila kwetigaca emvinini sivamile kuvela dvutane nomfula i-Olifants River nangentasi ne – Orange River. Timphawo talesifo tifaka ekhatsi kuvela kwetigaca ngephansi kwesicu semvini ungaka fiki emhlabatsini. Tigaca leti mtfubi tiyavela lapho esicwini semvini, letigaca tibese tiyashinja tibe lingangane. Tigaca tingavetwa ngemanti noma indlela sitjalo lesi khuliswe ngayo efamini. Loku kungalungiseka ngoku sebentisa sitfombo lesisemtsetfeni lesesi bilisiwe. Tigaca tingalungiswa uma emacembe apholisiwe ngelitfusi.

Letifo titfolakala endzaweni yokulima umvini kantsi nemanti ekunisela angaba nomtselela uma angabiliswa, kushisiswa kwe manti kuyawehlisa ematfuba alamagciwane. Akwenteki kutsi emagciwane alawuleke ngaphandle uma kuneti nana, imitsi ungayisebentisa ngoba tinana tandzisa ligciwane.

Emagciwane Emacembe Ensimini Yemagelebisi

Timphawu ati vela veli tize tivele nge nhlaba, emacembe akhona aba bomvana bese ayatiwela. Kodwa ligala lihlala liluhlata ngombala. Kwe timphawu letimhlophe ativela veli kodva emacembe nakhona ayatiwela.

Kubalulekile kulawula tintfutfane netilwanyane ngoba tinomtselela ekundlondlobaleni kwale gciwane. Kumele bese titselo letingenwe yile gciwane tihlukaniswe netinye, kanjalo nema thulusi kudzingeka awashwe kahle.

Ligciwane le Shiraz

Shiraz uyibona ngoba ngatsi I labha, legciwane litsatsa sikhatsi soko vutswa kwetitselo, linciphisa sikali semacembe liphindze lihhohlote lamanye. Emacembe asala nombala longasiwo wawo bese emuva kwesikhatsi emacembe ayati wela. Alikho likhambi laleligciwane yiko emagelebisi ayafa emuva kweminyaka lemitsatfu kuya kwemihlanu.

Legciwane liyati hambela nge mvelo, kodwa kune tinye tilwanyane leti sitako ngokundlondlobala kwalegciwane. Tifundvo tiveta kutsi legciwane linga vikelwa ngemlotsa wato letihlahla, emagelebisi lahlaselekile ayaduphunwa ashiswe.

Letinye Tifo

Tingingi letinye tifo letikhona lesinye lesicedza kutfolwa emagelebisini ligciwane le Aster Yellows. Timphawu takhona tifaka emacembe lashwabhene ekucaleni. Emacembe ashintja abe bovana, emacembe ayacina kunenjwayelo, ayagobana abheke phansi, sitselo asikhuli kahle.

Legciwane leli liyingoti, inhlanhla ngoba tincane tindzawo letihlaselwa yilegciwane, kubalulekile kubika timphawu takhona ku VinPro. Tifundvo tiveta kutsi litfutfuka ngetidli temacembe, kantsi emacembe lasangeniwe yile gciwane kumele ajutjwe bese masekufike sikhatsi sekuvuna kukhishwe tonkhe tistelo netimphandze tato.

Translated by Thandokuhle Motha