Puff Adder

© Nigel J Dennis

Ligama

Puff Adder (Bitis orietanas)

Lihlangotsi

Reptilian

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Viperidae

Letinye taletilwane

Le Puff Adder leyatiwako (B. a arietans), iPuff Adder yase Somali (B. a. somalica)

Budze Lensikati

Tinkhulungwane letilikhulu nemashumi layimfica ema mm

Budze Lendvuna

Tinkhulungwane nemashumi layimfica ema mm

Inchazelo

Lena nyoka lecinile, leyakhiwe ngesisindvo, inenhloko lenkhulu lenemakona lamatsatfu, lepatalele kanye nemphumulo lenkhulu lekhombe etulu. Lomtimba wayo imtfubi losa nsundvu kuya kunsundvu lohhwabile, nalokumnyama, lokuhhwabile ngasekupheleni kwema chevron ngemuva kanye netigadla letisemsileni.

Kusakateka

Etifundzeni tonkhana, enyakatfo kuya e Afrika yonkhana kuya eNingizimu ye Arabia.

Umfula we Blyde Canyon

Bantfwana labadzala, ikakhulu labenta emashumi lamabili kuya kumashumi lamane aletincane letitalwa ngesikhatsi selihlobo.

Phoyizini

Cytotoxic

Kudla kwayo

Emagundvwane, ngalesinye sikhatsi tinyoni kanye naletinye tinyoka.

Umbhalo lotsetfwe

Le Puff Adder ibekelwe kutsingiyo lelumako kakhulu iphindze yenta kufa la Afrika kunaletinye tinyoka ngenca yendlela yekungasuki nayiva tinyatselo, esikhundleni sekukhokha umoya njengekucwayisa, njengeligama layo.