Puff Adder
IRabi

© Nigel J Dennis

Igama

IRabi [Bitis arietans]

Isigaba

Reptilia

Irhemo/ umhlobo

Squamata

Umndenazo

Viperidae

Imihlobo yakwabo

Amarabi ajayelekileko Common Puff Adder [B. a arietans], kanye namaRabi abizwa Somali Puff Adder [B. a. somalica]

Ubude besikazi

1 100 mm

Ubude beduna

1 090 mm

Ihlathululo

Le yinyoka eqinileko begodu ikulu, inehloko epataleleko, eyakheke ngesakhiwo esinamahlangothi amathathu kuthi mabli wokhona alingane, inepumulo ekulu eyakheke kwanga iqale phezulu. Umzimbayo unombala osarulana okuvangeke ngozotho ukuyela kokhanyako, kanye namaqetjhana wesikhumba anencenye yesiphetho esinzima, kuthi ngemhlana ibe namabala abonakala amthuthu kanye nemsileni.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Zitholakala kizo zoke iinarhakazi, etlhagwini ye-Afrika yoke ukuyela eSewula ye-Arabia.

Blyde River Canyon

Zivamise ukuqoqosela amadzinyana angabalelwa kamasumi amabili ukuya kamasumi amane ekupheleni kwehlobo.

Itjhefu (yeenyoka)

Cytotoxic.

Ukudla/ idayethi

Iphila ngokudla amakhondlwana, kesinye isikhathi idla iinyoni nezinye iinyoka.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Inyoka le yaziwa khulu ngokuluma nangezehlakalo zokulunywa yinyoka ukudlula pheze zoke iinyoka ze-Afrika, lokhu kungombana ayibaleki nayizwa amagadango womuntu okhambela ngakiyo, kunalokho ivele ivuthele umoya njenge ndlela yokuyelelisa, kungakho iphiwe igameli eli-Puff Adder (iRabi)