Nelson Mandela una Hugh Masekela kanye nalabanye Bahlabeleli base Ningizimu Afrika

© Dr Peter Magubane
Hugh Masekela, Letta Mbuli, Caiphus Semenya, Nelson Mandela, Queeneth Ndaba, Julian Bahula, Jonas Gwanwa, Dollar Brand (Abdullah Ibrahim)
Ngesikhatsi seminyaka yelubandlululo, incumbi yebahlabeleli belibala bacala umculo wekulwa nelubandlululo kwentela kuvela kunyakata kwenkhululeko. Bahlabeleli labafana na (kusuka kesencele) Hugh Masekela, Letta Mbula, Caiphus Semenya, Julian Bahula na Jonas Gwanwa bebabahlabeleli labatiwako ngesikhatsi sekukhululwa kwa Nelson Mandela.
Umshayi welicilingo kanye nemcambi Hugh Masekela abenemfutfo ngekulwa ngelubandlululo kanye nekukhomba kutsi kwenta kanye nemculo kuyahambisana. Wakhokha ingoma ‘Mandela (Bring Him Back Home)’(Mubuyiseni Ekhaya) base baba bangani labakahle na Madiba ngemuva kwekukhululwa ejele. Kulesi sitfombe, Mandela uyahleka ngenjabulo nebahlabeleli base Ningizimu Afrika lebebayincenye yemzabalazo kwentela inkhululeko baphindze baba ngemachawi ngalokutsite kumculo wase Ningizimu Afrika.

“Silisa nebesifazane, mhlaba wonkhe, ngetikhatsi tamvulo, letifika tihambe. Labanye abashiyi lutfu ngemuva. Abashiyi ngisho nemagama abo.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more