UNelson Mandela noHugh Masekela nabanye abavumi beSewula Africa

© Dr Peter Magubane
UHugh Masekela, Letta Mbula, Caiphus Semenya, Nelson Mandela, Queeneth Ndaba, Julian Bahula,Jonas Gwangwa,kanye noDollar Brand (Abdullah Ibrahim)
Ngeminyaka yebandlululo ,abavumi abanengi abanzima benza imivumo engakhambelani nebandlululo ukuzwelana nejima lekululeko, abavumi UHugh Masekela, Letta Mbula, Caiphus Semenya, Nelson Mandela, Julian Bahula, Jonas Gwangwa, kanye noDollar Brand (Abdullah Ibrahim), Queeneth Ndaba bebabavumi abathandwako ngeskhathi kukhitjhwa uMandela ngentrogweni.
Umbethi bhorompeta uHugh Masekela begade angomunye umvumi ozibandakanye iindabeni zokulwa nebandlululo begodu benza ubufakazi bona ukuzibandakanya kwezepolotiki kanye nomvumo kuyakhambelana. Wakhipha ingoma ebizwa bona yiMandela (Mbuyiseni eKhaya) wabamngani kaMandela ngemva kobana aphume ngentrogweni. Esthombenesi uMandela uhleka ngethabo nabavumi beSewula Africa ebebazibandakanye ekulweni nePolotiki, nese babe bavumi abaziwa nebethandwa khulu eSewula Africa.

“Amadoda nabafazi, ephasini loke, kusukela eminyakeni emakhulu eyadlulako, bafika, bakhambe. Abanye abatjhiyi litho. Ngitjho namabizo wabo.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more