Nelson Mandela le Hugh Masekela le Diopedi tša Aforika Borwa

© Dr Peter Magubane
Hugh masekela, Letta Mbulu, Caiphus Semenya, Nelson Mandela, Queeneth Ndaba, Julian Bahula, Jonas Gwanwa Dollar Brand (Abdullah Ibrahim
Nakong ya mengwaga ya kgethologanyo, diopedi tša mmala tše ntšhi di tšweleditše diopedi mmino wo kgahlanong le kgethologanyo go lla le mokgatlho wa tokologo. Diopedi tša go swana le (go tloga go la nngele) Hugh Masekela, Letta Mbulu, Caiphus Semenya, Julian Bahula, Queeneth Ndaba le Jonas Gwangwa ka moka e be e le diopedi tše di tumilego kudu ka nako ya go lokollwa ga Nelson Mandela.
Modiragatši ka trompeta le motšweletši Hugh Hasekela ka kudukudu o be a le mafolofolo ka ntweng kgahlanong le kgethologanyo gomme o laeditše gore hlohleletšo le kamano di ka sepela mmogo. O tšweleditše pina ‘Mandela (Mo Tlišeng a Boele Gae)’ gomme ba nna bagwera ba potego le Madiba ka morago ga go lokollwa kgolegong. Mo seswantšhong se, Mandela o sega ka lethabo le diopedi tša Aforika Borwa bao ba bego ba le karolo ya ntwa ya go lwela tokologo le go ba diswantšho tša dipalopalo tša maina a magolo ka mminong wa Aforika Borwa.

“Banna le basadi, lefaseng ka moka, go ya le ka dingwakgolong, ba tla e bile ba a sepela. Ba bangwe ga ba tlogele selo morago. Le ge e le maina a bona.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more