Ligciwane le Mavini – Mildew

© Prof Piet Goussard Winetech
Powdery mildew - also called oidium - can be spread by mealybugs.
Leligciwane libangwa ligciwane le (fungus) futsi ligciwane leli yingoti kakhulu. Timphawo tibonakala emacembeni nase magaleni esitselo. Timphawu tokucala tivamise kuba mabala laluhlata emacembeni. Mangabe ubhekisa licembe elangeni noma ekukhanyeni utobona tiboya letimhlophe kulamabala. Etitselweni tema gelebisi lamancane lamabala aba lutfuli ngombali kodva agucuke abemnyama ngokuhamba kwesikhatsi. Legciwane libanga kushoda kobumnandzi noma kuvela kwe wayini.
Legciwane liyakwati kuthulisa esitselweni lize litivete ngeku hamba kwesikhatsi, Titselo tibasematfubeni okungenwa yilegciwane, yiko kubalulekile kutsi titselo tigwenywe ekucaleni. Tinsimu kuyaphoca kutsi tifutswe kugwema letinye tilwanyane letingatfutsetela leligciwane, kubalulekile nokutsi loku kwentiwe sikhatsi sisekhona.
Tikhona letinye tindlela tokuvikela kukhula kwe fungal:
Vala bese ugwema likhula ensimini.
Yehlisa sikali samanyolo ensimini yakho.
Gucula umhlabatsi mase umantana ikakhulu ekuseni.
Zama kutsi emacembe angomi ngokushesha.

Downy Mildew

Legciwane libangwa sifo se fungus, ulibonabona ngemabala emafutsa lamtfubi emacembeni. Esimeni lapho khona kukhona umoya loshisako, kumila ligciwane elimhlophe lelikwasa tiboya emacembeni. Kubola kuvela umuva kwemabala emacembeni, titfutsetelwa umoya ne tulu. Lamabala lamafutsa avela emuva kwemalanga lasihlanu kuya kumalanga lalishumi nesihlanu ligciwane lingenile. Emagala agcwala emafutsa, ngokushesha ome bese ayatiphukela. Emagelebisi langenwe yilegciwane akakhuli, agucuka abe lingangane bese ayatiwela.
Legciwane lithulisa emhlabatsini, kantsisikhatsi lesilungele kugwema legciwane kusekucaleni kokulima. Futsa imitsi ligciwane lisengakangeni lakhela, ufutse kabili ngeviki litulu malinetsa, kubalulekile kuvala tistelo kahle ngoba titselo letincane atikwati kugwema tifo. Litulu liwisa emacembe, futsa emabala lanemafutsa angakaveli, futsa emuva kobusuku lobebufudume kwashiya umjuluko lomanti.

Translated By Thandokuhle Motha