Ukurhunyezwa Kweenkowani - Mildewe

© Prof Piet Goussard Winetech
Powdery mildew - also called oidium - can be spread by mealybugs.

I-Powdery Mildew Nanyana i-Oidium

I-Powdery mildew eyaziwa nge- oidium, ibangwa yinkowani ezibizwa bona ma-Uncinula necator begodu ezaziwa njengenkowani ezimraro khulu emasimini wamadiriyibe. Itjhwayo le-oidium libonwa emakarini, engodweni kanye nengodweni zamadiriyibe. Itjhwayo lokuthoma livamise ukuba matjhatjhazi ahlaza satjani okukhanyako emakarini. Lokha amakari abanjwe aqaliswe emkhanyweni, kubonakala iinhluthi ezisamlotjhana ematjhatjhazini.
Emadiribeni amancani, kubonakala amatjhatjhazi amlotjhana anga amhlophe ajika abe nzima ngombala ihlanganisela yamadiribe itjengisa iinkowani ezimlotjhana anga zimhlophe eenkhunjeni zamadiribe kanye neengodweni zawo. I-Oidi yenza iwayini elinganambitheki kamnandi. I-Oidium spores, ihlala ngaphakathi kwenhlumela iphuma ngemva kokobana iinhlumela zivuleke. Iinhlumela zivamiswe ukusuleleka ngobulwelobu, njeke ubulwelobu kufanele bulawulwe msinya ngemva kwesikhathi sonyaka sokutjala amadiribe. Isivini kufanele sipreyiwe ukukhandela i-oidium kanye ne-mealybug yesimi yamadiribe engaburhatjha.
Nanyana kunjalo kubalulekile ukuthoma ngesikhathi (lokha nakanobude obuyi-2 – 5 cm) begodu ungathathi isikhathi eside ngaphambi kokuwaspreya godu. Njenge-downy mildew, i-oidium ilawulwa ngokuthintwa nanyana ngentjhabalalisi zesistimu, kodwana ubulwelobu bunekani lokha kusetjenziswa umhlobo munye wesitjhabalalisi. Amadiriyibe amhlobo we-Chardonnay, Chenin Blanc, Riesling, Sémillon, Pinotage, Sultana kanye ne- Muscadel, nekumhlobo okhula khulu uvamiswe ukubanjwa bulwelwe obulethwa yikowani le kumnamanye amadiriyibe.
Kunezinto ezimbalwa ezingenziwa emasimini ezingaphungula ukukhula kwenkowani: Faka itende elungileko bewutlhogomele ikhula emasimini wamadiriyibe Phungula isivundisi se-nitrogen emadiriyibeni akhula msinya Thelelela lokha isimu imanzi, isibonelo ekuseni Ukobana ireyi lamadiriyibeliqalephi kungabanomthelela ekomeni msinya kwamakari. Amadiribe afana ne-Chardonnay, Chenin Blanc, Riesling, Semillon, Pinotage, Sultana kanye ne-Muscadel, nekumihlobo ekhula khulu, asengozini kuneminye imihlobo yamadireyibe. Kunemithetho embalwa esetjenziwa emasimini yamadiribe engaphungula ukukhula kwenkowani.

Translated By Busisiwe Skhosana