Malwetši a Terebe a Difankase – Phoka ya Magareng

© Prof Piet Goussard Winetech
Powdery mildew - also called oidium - can be spread by mealybugs.

Phoka ya Lerole ya ka Magareng goba Oidium

Phoka ya lerole ya ka magareng e bitšwa oidium, e hlolwa ke fankase Uncinula necator gomme e tšewa go ba yeo e le go bolwetši bjo bo šoro kudu bja difankase tša moterebe. Dika tša oidium di ka lemogwa matlakaleng, mahlogedi le diboka tša terebe. Ka tlwaelo dika tša mathomo ke mašoba ma tala a go se bonagale botse (e sego mašoba a go ba oli) mo matlakaleng. Ge letlakala le swerwe kgahlanong le seetša, meriri ya botshehla-bošweu e tla bonagala mo mašobeng. Mohlogeding a ma nnyane a moterebe, mašoba a botshehla-bošweu a tšwelela a fetogelago go ba boso ka morago. Diboka di bontšha kgolo ya fankase ye tshehla-bošweu matlalong a terebe le dithupa. Oidium e hlola tatso ya go bola ka beineng.
Mašobana a Oidium a dula a sa dire selo ka gare ga noko gomme a lokollwa le semeetseng ge go na le go bulega ga noko. Moterebe o huetšwa ke tšhilafatšo gomme bolwetši bjale bo swanetše go laolwa mathomong a sehla. Meterebe e swanetše go gašetšwa oidium le khunkhwane ya lehea la meterebe (yeo e ka phatlalatšago bolwetši) ka dibeke tše 2, 4 le tše 6 morago ga go bulega ga noko. Le ge go le bjalo, go bohlokwa kudu go thoma ka nako (ge mahlomela a le botelele bja 2 – 5 disentimetara) le go se taramologe go tsenwatsenwa magareng ga digašo. Go swana le phoka ya magareng, oidium e laolwa ka go e swara goba ka tshepedišo ya dibolayafankase, eupša ge bolwetši bo a ngangabala ge selwešafanki se tee fela se ka šomišwa.
Dibjalo tša go swana le Chardonnay, Chenin Blanc, Riesling, Sémillon, Pinotage, Sultana le Muscadel, tšeo di golago ka maatla, di kotsing go feta tše dingwe. Gape go na le mekgwa ye mmalwa ya meterebeng ya go ka fokotša kgolo ya fankase:
Dira taolo ya tšhireletšo ye botse le go laola mengwang ka moterebeng.
Fokotša nontšho ya naetrotšene ka moterebeng wa go mela ka maatla.
Nošetša ge moterebe o šetše o na le monola, go fa mohlala mo mesong.
Go thekga dibjalo, tsela ya mothaladi le lefelo la moterebe di ka ba le seabe ka ya go omeng ka pela ga matlakala.

Translated By Lawrence Ndou