Kunakekela Kulengisa

© Louise Brodie
Unakekela kulengisa kulapho khona sihlahla sikhula sibe sidze bese emacembe akhona ayanakekelwa kwentele kukhipha tinhlobo tema wayini lahamba embili. Sizatfu saloku:
Kwenta siciniseko kutsi manyeni emacembe laphilile.
Kwenta siciniseko kutsi emacembe ayakutfola kushisa futsi kute umtfunti lomunyenti ngekhatsi esihlahleni.
Kwenta siciniseko kutsi lokungavundzile akukhuli kundlule sihlahla
Kuvumba kukhula kwesihlahla ngesikhatsi kwentele kutsi emanti aye lapho kufuneka khona.
Kwenta siciniseko kutsi umoya ungena kahle, nemacembe asheshe ayoma angatongenwa tifo.
Kuze emacembe etihlahla atokwakha kudla kahle kudzingeka atfole lilanga. Nangabe lamacembe lalengako ahlangene kakhulu, loku kwenta lilanga lingangeni kahle. Emacembe labutfubi akhombisa kutsi lilanga alingeni kahle loku kwenta sihlahla singatseli kahle. Kulengiswa kahle kugcina lesihlahla sitsela kahle futsi siniketa sivuno lesihle wonkhe mnyaka.
Lilanga laLweti kuya kuNgongoni limcoka kakhulu kwenta timbali kwentele sivuno semnyaka lotako. Kulengisa lokwenteke kahle kugcina kubandza nekushisa kukahle phansi kwesihlahla. Kukhanya nekushaya kwemoya kumcoka ngoba emacembe nakahlala amanti kubanga tifo.

Tindlela Tekulengisa Kahle

Kujutjwa kwetintfo letingafuneki esihlahleni letikhuliswako. Kungaba ngito tonkhe tintfo letingakhiphi titselo. Kukhipha tintfo letinga dzingeki kusita khona umoya utongena kahle kanye nelilanga. Letintfo letisuswako ativundzanga, ngoba tikhulu etihlahleni letindzala. Letihlahla letikhula letingadzingeki uma setitinyenti tibanga kutsi umhlaba ungavundzi.
Kujutjwa kwaletihlahla letingadzingeki kwentiwa ngendlela letinyenti. Letihlahla letingadzingeki uma setikhule ngema centimitsa lamabili kuya kulasihlanu ngebudze kususwa loku lokungadzingeki. Indlela yesibili lesihlahla sonkhe siyasuswa ngaphandle kwaleso lesitsela titselo. Letintfo letingafuneki letimila etihlahleni kufanelwe tisuswe tisetincane khona tingatoshiya sibati lesikhulu esihlahleni.
Kunciphisa kususa tintfo letikhulu nesihlahla letingadzingeki. Loku kwentiwa ngesandla.
Kubeka kahle kwaletitselo letimila esihlahleni kwentiwa ngesandla ngekutishobelisa ekhatsi kulamacembe lalengako.
Kuhluba ngulapho khona kususwa emacembe kuze lilanga nemoya kutongena kahle kwentele kudla kwesihlahla kutokwakheka kahle. eNingizimu Afrika emagrabisi ajwayele kuba ngemuva kwemacembe. Emacembe kufanele asuswe kungakandluli sikhatsi lesidze emuva kwekuhlanyelwa emuva kwekutsi kuphume timbali nangabe kudzingeka lilanga lelinyenti nasekushisa. Nangabe kushisa kutowenta umonakalo, emacembe kufanele asuswe ngalana lilanga lishisa khona ekuseni kuphela.
Kushintja kwetitjalo ngulapho khona kuvikelwa kusindvwa kwetihlahla letisetincane. Loku kuvikela umubala longekho kahle phindze kwente titselo titsele kahle. Kuze ukhicite lizinga lelisetulu lema grabisi kumcoka kutsi unciphise emacembe lagcwele kakhulu. Kepha kufanele ubukisise kutsi angakanani lafanele asuswe. Loku kumcoka kakhulu kuma grabisi lenta liwayini lelibovu.

Translated by Thandokuhle Motha