Taolo ya Kefa ya Mohlare

© Louise Brodie

Taolo ya kefa ya mohlare ke moo mahlogedi a terebe le matlakala a laolwago ka tsela yeo e sepelelanago le tšweletšo ya tokelo ya boleng go mehuta ya go fapana ya beine e hwetšwa. Mabaka a taolo ya kefa ya mohjlare ke:
Go netefatša gore go na le matlakala a a lekanego a bophelo bjo botse.
Go netefatša gore matlakala bewa pepeneneng ya seetša sa letšatši le gore ga go na le moriti o mo ntšhi ka gare ga terebe.
Go netefatša gore mahlogedi a senago monono ga a gole kudu go feta mehlare ya tšweletšo.
Go emiša kgolo ya mohlare ka nako ya go bjala ka mokgwa wa go moetana le tša godimo gore dijo le meetse e be tša mathomo go ya sehlopheng.
Go netefatša gore go foka ga phefo ka mahlogeding le gore matlakala a ka oma ka pela le a go se hwetša difankase.
Matlakala a terebe a dira gore tiragalo ya tšweletšo ya dibjalo ya sekhemisi e diragale ka tshwanelo, go kaone go ba seetšeng sa letšatši. Ge e le gore kefa ya mehlare ke ye koto go tla tsena letšatši le le nnyane ka gare ga matlakala gomme se se dira gore mošomo wa ona o fokole. Matlakala le serolane ka gare ke seka sa seetša sa letšatši se se nnyane go feta gomme se se fokotša boleng le tšweletšo ya terebe. Taolo ye botse ya kefa ya mehlare e dira gore terebe e be le mohola gore di kgone go tšweletša puno ye botse ngwaga wo mongwe le wo mongwe.
Go tloga ka Dibatsela go ya Manthole seetša sa letšatši kamahlogelong se bohlokwa kudu go bopa sehlopha sa matšoba sa ngwaga wo o latelago wa puno. Taolo ya kefa ya mehlare ke ye kgontšhago go kaonafatša tlelaemente ye nnyane ka gare ga terebe. Khanya le moya wo o lekanego di swanetše go hwetšagala ka ge morara wa go kitlana o dula o le kolobile nako e telele gomme e ka go hlola malwetši a difankase.

Mekgwa ya Taolo ya Kefa ya Mehlare

Go tlošwa ga lehlogedi la hlogo ke go tlošwa ga mahlogedi a sa nyakegego tšwa go kefa ya mehlare bja hlogo ya terebe ya go bofelelwa koteng. E ka ba mahlogedi ka moka tšeo di sa swarago diterebe, thobo ya lehlogedi ga dikutung le ka lehloneng goba mahlogedi a mahlona magareng ga mehlare ya tšweletšo. Go tloša mahlogedi go hlohleletša tsentšho ya moya, go kaonafatša seetša sa letšatši ka kefeng ya mohlare le ona ga a na phepo le ona ka ge a tšwelela koteng eo e lego ya go fet angwaga o mo tee ka bogolo. Mahlogedi a a mamilwego, ka bontšhi le monono, gammogo le go kota go feta ngwaga o tee. Godimo ga moo, mahlogedi a mantšhi kudu ka terebeng a tšweletša kefa ya mohlare ye koto se se ka bakago hlokego ya phepo.
Go tlošwa ga hlogo ya lehlogedi ka tlwaelo e diregago ka palo ya magato a mmalwa. Fela ka morago ga ge thito e sa tšwa go thunya mahlogedi a ka ba 2-5 cm botelele, go tloša mahlona go dirwa ka go tloša mahlona a go ruruga tše di sa nyakegego le mahlogedi a ma nnyane a go tšwa go tšwa terebeng. Sa bobedi mohlogedi ka moka magareng ga mehlare ya tšweletšo di mamiwa, ka ntle le ge mo mohlare wa tšweletšo o mo mpsha e swanetše go hlongwa.
Go tlošwa ga mahlogedi ga boraro ke tiro e dirwago ge mahlogedi ka mehlareng ya tšweletšo a ka bago 15 cm. Ga bjalo go na le mahlogedi fela a mabedi go ya go a mararo mo mohlareng wa tšweletšo a tloše ka go tlošwa ga mahlogedi (mohlogedi a sa nyakegego) a swanetše go tlošwa ka go sa tlogele dintho tše kgolo. Go tlošwa ga mahlogedi go swanetše go dirwa mathomong a sehla.
Tipping ke tlošo ya ntlha ye golago (2-5 cm) go tšwa go mahlogeding. Se se dirwa ka diatla sehleng ka moka.
Topping ke go tlošwa ga 15-25 cm go tloga mahlogeding. Ka meterebe ye maatla, ka go fihla 60 cm e ka kgaolwa go tšwa ka pele ga lehlogedi go kgona go bula tatelano ya moterebe. Ka tlwaelo e dirwa ka semotšhene.
Peo ya mahlogedi ke ge e le gore bašomi ba gatelela mahlogedi a golago ka ntle ga kefa ya mohlare magareng ga megala ya gape le go gi gogela ka kgahlanong le peakanyo ya thekgo ya dimela.
Go tlošwa ga matlakala a go kaonafatša seetša sa letšatši ka kefeng ya mohlare ye kgohlaganeng le se tsene gomme go tsena ga seetša se se ntšhi go bolela gore tiragalo ya tšweletšo ya dibjalo e a direga. Ka Afrika Borwa diterebe di swanetše go ba morago ga tlhatlagano e tee ya matlakala. Seetša sa letšatši ka mahloneng a motheo se bohlokwa go oketša monono.
Kefa ya mohlare e ba e bulegile ge matlakala a tlošwa gomme se se netefatša go kaonafatša taolo ya bolwetši. Matlakala a rata go ka tlošwa mathomong a sehla, fela ka morago ga go khukhuša ge seetša sa letšatši se se ntšhi se hlokega diterebeng. Se se netefatša go tswlwa ka matlakala go go kaone ka morago ga sehla ge go le borutho. Go tlošwa ga matlakala go dirwa ka dihlopha. Moo phišo ya letšatši e ka hlolago tshenyo, matlakala a swanetše go tlošwa fela ka thoko moo letšatši le kganyago mesong.
Taolo ya dibjalo ke go tlošwa ga dihlopha tša diterebe go thibela tlhale e boima mo go fokola mo mahlogedi a ma fsa a fokologa. Se se thibela go fokola ga mmala le go kaonafatša boleng bja diterebe. Ka lebaka la go tšweletša diterebe tša maemo a godimo, go bohlokwa ka dinako tše dingwe go tloša dihlopha tša go feta. Le ge go le bjalo, go swanetše ga dirwa go tseba gore ke dihlopha tše kae tše swanetšego go tlošwa. Se se šoma go dipharologano tša beine e khubedu.

Translated by Lawrence Ndou