Emagciwane Emavini - Kuphuka Kwemagala Nemacembe

© Tom Maack

Kuphuka Kwemagala

Kuphuka kwemagala kubangwa I (Phymopsis viticola). Timphawu takhona tifaka emagcolo lanombala lingangane. Loku kuvela ekucaleni kwe simo setulu, makucedza kuvela kwetilwanyane. Loku kubanga kutsamba kwesihlahla ngoba amagcolo aso ayaphuka, tindingilizi leti mtfubi letincane tivela emacembeni. Loku kungakuphica nenhlekelele levetwa I paraquat. Ema gcolo laseka ngenwe yile gciwane kumele ajujwe kuvikela kwandza kwe gciwane.

Botrytis

Botrytis icala njenge lingangane lelimhloshana esikhumbeni semaGelebisi. Sikhumba semaGelebisi singaphuma kalula, liphawu lelijwayelekile libonakala mangabe lizuli linetsile. Emagelebisi aphucuka umbala longakajwayeleki. Esikhatsini lesiningi legciwane leli lehlisa lizinga lemvunulo, lehlisa umsoco ku wayini lente iwayini ebovu iphelelwe bumnadzi.

Botrytis ingagwenywa ngoku futsa imitsi ekucaleni kokuhlanyela kuze kuyovunwa. Kuvikela noma kugwenywa ekucaleni kwetimphawu temagciwane kuze kuyo vunwa kungasita kakhulu. Kantsi nokumbhonya kuyasita kwehlisa linani lemacembe lasindzwako. Kusindza kwecembe kusho kona kutsi lihlaselekile. Tindzawo letifutfumele nato tiphakamisa lizinga lalamagciwane, Tinsimu letifutfumele noma letinomhlabatsi lofutfumele tisematfubeni okuhlaseleka. Kantsi mangabe ligciwane selingenelele kuyasita kutsi titselo tisuswe tishiswe.

Translated by Thandokuhle Motha