UMandela ulotjhisa abamfisela okuhle ngaphandle kwe-Synagogue ePitori.

©Dr Peter Magubane
UMandela ulotjhisa abamfisela okuhle ngaphandle kwe-Synagogue ePitori.
Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo. Abalweli bekululeko laba ekubalwa uMandela, Ruth First, Z.K Matthews kanye noLionel “Rusty” Bernstein batlama i-the Freedom Charter, eyayikhuluma ngamandla wabantu beSewula Africa. Urhulumende webandlululo wahlela ukuhlasela abalweli bekululekwaba, ekwadala bona kube ne-Treason Train yonyaka ka-1956 eyahlala iminyaka eyi-11. Ngonyaka ka-1961, boke abasolwa batjhatjhululwa.

UMandela nabanye abalweli bekululeko bebanabalandeli ebebeza ekhotho ngasosoke isikhathi lokha abasolwa bavela ekhotho. Esthombenesi sibona uMandela osesemncani ayokudlula ewomeni elivumako emlandwini wakhe ngonyaka ka-1958.

"Kungefundo bona indodakazi ye…ingaba ngudokgodere, indodana yomsebenzi wemayini ingabamphathi wemayini." ~ Nelson Mandela