uMandela Ubulisa Abalandeli Bakhe Ngaphandle kweCawe yamaJuda ePitoli

©Dr Peter Magubane
uMandela ubulisa abalandeli bakhe ngaphandle kwe ndawo yokuthandaza yamaJuda ePitoli.
Amatsha ntliziyo ezoPolitiko, kuquka uNelson Mandela, owayeli Gqwetha ngeloxesha wayebekwe izityholo zokungcatsha umbuso ngeminyaka yo 1950 ngexesha lengcinezelo. La matsha ntliziyo, awayequka uMandela, uRuth First, Z.K Matthews, Lionel “Rusty” Bernstein baya babhala kwaye bayivuma iFreedom Charter eyayithetha ngamandla abantu base Mzantsi Afrika abanawo. Urhulumente wocalu calulo ze waguqulula indawo ababehlala kuzo, oko kwaye kwakhokhela kwityala lokungcatsha umbuso ngonyaka ka 1956 elaqhuba iminyaka elishumi nanye (11). Ngonyaka ka 1961, bonke abatyholwa bafunyaniswa bengenatyala bakhutshwa.

uMandela namanye amatsha Ntliziyo babenaba landeli abaninzi ababesiza enkundleni rhoqo, xa abatyholwa bevela phambi komtshutshisi. Umfanekiso ngu Mandela esaze ngobuso ezweni, uhamba phakathi kwabaxhasi ababecula kwityala lakhe ngo 1958.

“Kungenxa yemfundo apho intombi yehlwempu ingaba ngu gqirha, apho unyana womsebenzi wase mgodini angaba yintloko/umphathi womgodi.” ~ Nelson Mandela