Mandela Ubingelela Bahalalisi Ngaphandle kwe Sinagogi ePitoli

©Dr Peter Magubane
Mandela ubingelela labamhalaliselako ngaphandle Enagogeni lese Pitoli.
Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950. Lawa macabani, lafaka ekhatsi Mandela, Ruth First, Z. K Mathews kanye na ʺRustyʺ Bernstein wabhala waphindze watsatsa lo Mtsetfo Sisekelo lobowukhulumela emandla ebantfu base Ningizimu Afrika. Hulumende welubandlululo wabese uhlela luphenyo noma kuhlaselwa kwalamacabane lokwawamikisa kulesijeziso sebuvukelambuso sa 1956 lesatsatsa iminyaka lelishumi nakunye. Nga 1961, bonkhe labo bebasolwa bakhululwa base bayadedelwa noma bahanjiswa.

Mandela kanye nalamanye emacabane baba nelichungechunge lwebalandzeli labefika enkantolo ngasosonkhe sikhatsi lapho babekwa licala babitiwe. Kubonwa Madiba lomncane, enta indlela yakhe emkhatsini wesicumbi sebalandzeli bahlabelela ecaleni lakhe nga 1958.

“Kungenca yemfundvo kutsi indvodzakati yemuntfu lohlala emapulazini angaba ngudokotela, nekutsi indvodzana yalosebenta emayini angaba ngumphatsi wemayini." ~ Nelson Mandela