Mandela o dumediša balakeletši botse ka ntle ga Synagogue ka Pretoria

©Dr Peter Magubane
Mandela o dumediša balakaletši botse ka ntle ga Synagogue Pretoria.
Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng ya kgethologanyo, Bahlohleletši bao, go akareditše le Mandela, Ruth First, Z.K. Mathews le Lionel "Rusty" Bernstein ba ngwatše le go amogela Tšhatha ya Tokologo yeo e be go e bolela ka maatla a batho ba Aforika Borwa. Mmušo wa Kgethologanyo o ile wa ya beakanya thopo ya bahlohleletši ba ye e feleditšego ka Tsheko ya go Senyetša mmušo ya 1956 yeo e tšerego dingwaga tše 11. Ka 1961, balotofadiwa bao ka moka ba be ba lokollwa gomme ba ntšhiwa.
Mandela le bahlohleletši ba bangwe ba be ba e na le bathekgi ba mehutahuta ba tlilego kgorotshekong nako ye nngwe le ye nngwe balatofadiwa ba bego ba biditšwe. Seswantšhong ke Madiba o mofsa, o dirago tsela ka gare ga lešaba la bathekgi ba opelago ka tshekong ya gagwe ka 1958.

“Ke ka lebaka la thuto gore morwedi wa mohlaki a ka bago ngaka, gore morwa ya mošomi wa meepo a ka bago hlogo ya moepo.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more