Ilifa laka-Albertina Sisulu

©Eric Miller
U-Albertina Sisulu, gade bambiza ngethando bona ngumma wesitjhaba nanyana uMaSisulu odume khulu ngokuba ngumma weSewula Africa ogade angakhambisani nebandlululo, begodu amfazi womlweli wekululeko, uWalter Sisulu.

Waziwa ngerhono lakhe lokubamdosi phambili kanye namandla wakhe wokuba ngumma amsusa eTranskei amenza kobana abengomunye wabomma abahlonitjhwa khulu beSewula Africa. Nanyana kungumma othulileko ngokokubelethwa ungumma oqinileko, begodu imiyaka yokutlhoriswa imenza bona abengumma ongakajwayeleki ekutlhogakala bona agidingwe.

UMongameli walokha uJacob Zuma umtlhadlhule ‘njengomma oyisika yamandla kungasisemndenini wakwaSisulu kwaphela, kodwana emindenini yoke yabalweli kululeko, ngombana gade akhulisa, aduduza, atlhogomela bekafundise abadosi phambili nabatlami abanengi beSewula Africa yedemokhrasi’.

Usisulu wakhuluma ngendaba ekhe yamenzakalela yakatitjhere wesikolo owamtjela bona’ “izenzo zakho zihle khulu titjhere. Zinamandla ukuphala yoke into oyitjhoko’’. Kubonwa ngezenzo zakaSisulu, akurari ukuzwa bona amezwi la amkhuthaza.

Ifa lakhe emkhiqizweni wesikhathi eside esibudisi somtlhago. Unendawo ekhathekileko ebadosini phambili beSewula Africa. Ngaphambili komtlhago, yena nomndenakhe batlhaga ezandleni zababandlululi besikhathi sebandlululo. Kikho koke wahlala azibophelele khange avumele ukuthuselwa, ekuzimiseleni kwakhe ekobaneni kube nenarha enganabandlululo.

“Nanyana balingile, babhalelwe ukuphula umoyakhe, khange bamenza waba mumuntu okwatileko, babhalelwe kuhlula thando lakhe,” kutjho umbhitjhobhi u - Archbishop Desmond Tutu kuye.

Translated by Busisiwe Skhosana