Umsebenti lomuhla waAlbertina Sisulu

©Eric Miller
Albertina Sisulu, lowatiwa njengamake welive noma Ma Sisulu watiwa kakhulu njengemuntfu lowisane nelubandlululo phindze njengemfati wa Walter Sisulu.

Watiwa njengemholi kanye nekuba yimbokodvo lenemandla, lovela eTranskei wasebenta wate watiwa njengelichawe laseNingizimu Afrika. Kuba ngumuntfu lotsulile phindze abenemandla akhone kumelana nebumatima kumenta kube ngumuntfu wesifazane longakajwayeleki lokufanelwe advunyiswe.

Mengameli wakadzeni Jacob Zuma wamuchaza njengemuntfu loyinsika hhayi nje kumndeni wakaSisulu kuphela kepha kubo bonkhe bantfu bebalwela inkhululeko. Njengoba bekafundzisa, aphindze akhutsate alanyenti baholi balelive.

Sisulu wabatjela ngendzaba layikhumbulako layitjelwa ngutsishela wakhe watsi “indlela lotiphatsa ngayo ngiyo lefundzisako. Inemandla kundlula yonkhe intfo loyishoko.” Ngekubuka indlela Sisulu bekatiphatsa ngayo, akutfusi kwati kutsi lawa magama ayamukhutsata.

Bukhulu bakhe busuka emlandvweni wekusokola. Baholi labanyenti bakhuluma kahle ngaye. Njengoma bekahamba phambili ekulwiseni libandlululo, umndeni wakhe naye bebatitfola basenkingeni nemasotja elibandlululo.

Noma kunjalo, akazange aphela emamdla wacubeka walwela live. “Noma bazama kumuphula, abazange bakhona kumucedza umoya, bebangeke balehlule litsandvo lakhe”, kwasho Archbishop Desmond Tutu.

Translated by Thandokuhle Motha