Lefa la Albertina Sisulu

©Eric Miller
Albertina Sisulu, o ile a bitswa mme wa setjhaba kapa Ma Sisulu, ke ka moo a neng a tsebahala ka teng bakeng sa ho lwantsha kgethollo ka hara naha ya Afrika Borwa, le hoba molekane wa radipoloyiki, Walter Sisulu.

O tsebahala ka bokgoni ba hae ba boetapele le matla a hae a boikokobetso Trankei, le hoba qhoku e hlomphuwang e nang letshusumetso Afrika Borwa. Ka mokgwa wa hae wa ho itholela le ho se bontshe kgahleho mmoho le hoba matla a sa kgemelang ha bonolo dilemong tsohle a phehella hoba mosadi ya etsang hofeta eo re loeklang ho mo keteka.

Moprsidente wa mehlang Jacob Zuma o mo hlalosa jwalo ka ‘Pilara’ ya matla e seng feela lelokong la Sisulu, empa le ntweng kgahlano le kgetello, jwalo ka ya sa tshwaneng le ba bang, nese, mokhaselara le emong wa barutehi ba baetapele le mothei wa demokrasi Afrika Borwa.

Sisulu ka nako e nngwe o kile a re musuwe wa hae a ileng a re ho yena, “boitshwaro ba hao ke ba mosuwe wa sebele. Bo nale matla a fetang a ntho eo o e buwang”. Ho bona ka moo a itshwereng ka teng, ha ho makatswe ke hore o kgothatswa ke mantswe ana.

Lefa la hae dutse hodima tlhahiso tshotleho e telle ya ntwa ya kgethollo. O tshwere sebaka se ikgethang sa tlhompho baetapeleng ba MaAfrika Borwa. Ka pele pele ntweng ya tokoloho, yena le ba leloko la hae ba sutluwe ke mmuso wa kgethollo. Le ha hole jwalo o ile a dula a itlamahantse ebile a sa tshowe, a lokisetsa mosebetsi wa hae wa naha e lokolohileng e senang kgethollo. “A leka, ba ne ba sa mo robe moya, ba ne ba sa mo befisi, ba ne ba sa hlole lerato la hae”, ho bolela Archbishop Desmond Tuti ka yena.

Translated by Sibongile Sonopo