iLifa lika Albertina Sisulu

©Eric Miller
uAlbertina Sisulu, othandwa kakhulu de abizwe ngokuba ngu Mama we Sizwe okanye uMa Sisulu, udume ngokuba litsha ntliziyo lase Mzantsi Afrika elalichasene nobandlulo kwaye ekwayiyo inkosikazi ye tshantliziyo, uWalter Sisulu.

Waziwa ngobu nkokheli namandla wokuba ngu mama, lamandla amsusa kubomi obuqhelekileyo eMpuma Koloni ukuya kuba ngomnye wama qhawekazi ahloniphikileyo kwaye anikezwa imbeko eMzantsi Afrika. Uhleli engumntu othuleyo, ongaziboni ebalulekile kunabanye, kodwa ehleli omelele kwinqwithelo nee ntshutshiso zeminyaka oku kwamenza abengumama obalaseleyo ofanele kukubhiyozelwa.

Owayesakuba ngu Mongameli weli uJacob Zuma wamchaza njenge ‘Ntsika yamandla, hayi kuphela kusapho lakwa Sisulu, kodwa kodwa kumbutho wenkululeko wonke, njengoko wakhulisa, wacebisa, wonga, wafundisa iinkokheli nabaseki abaninzi balo Mzantsi Afrika ukhululekileyo’. uSisulu wakhe wabalisa ngotitshala othile owathi kuye; “Isimilo sakho singoyena titshala wenene. Sinamandla nangaphezu kwento oyithethayo.” Xa sijonga isimilo sika mama uSisulu, ayothusi ke okokuba lamazwi aye amchukumisa.

Ilifa lakhe likwi mveliso yomzabalazo omde kwaye onobunzima. Uthatha indawo ekhethekilyo yozuko kwi nkokheli zeli lo Mzantsi Afrika. Wayengaphambili kumzabalazo yena nosapho lwakhe batshutshiswa ezandleni zorhulumente wobandlululo. Kuko konke wahlala ezimisele akazange avume ukoyikiswa, engajiki koko wayekulwela-inkululeko nelizwe elinga caluli abantu ngokwebala labo. “Bazama, kodwa abazange bawophule umoya wakhe, azange bakwazi ukumenza abekrakra, azange bakwazi ukoyisa uthando lwakhe,” wathetha watsho uMongameli uArchbishop Desmond Tutu ngaye.

Translated by Zikhona Plaatjie