Spear Grass

© Ivan Van der Walt

Igama

Spear grass

Igama lesiLatini

Heteropogon contortus

Ukusetshenziswa

Lobu tshani izilwane zikwazi ukubudla ekuqaleni kwehlobo. Emuva kwalokho buyaqina izilwane zehlukele ukubuhlafuna. Uqadolo walobu tshani uvame ukunamathela emizimbeni yezimvu okwenza uvolo wazo ungabe usaba sezingeni.

Incazelo

Lobu tshani bungakhula buze bube yimitha elilodwa ubude. I-Spear Grass wutshani obukhula ngokushesha futhi obuhlala isikhathi eside bungashi. Budliwa yizilwane eziningi ezidla utshani. Intshakaza ivamise ukuba yisiqu esisodwa esiluhlaza, esinezimbali ezimagantshangantsha. Lezi zimbali ziba noqadolo omude ohlangene onombala onsundu nokuthanda ukuba bomvana. Amaqabunga alesi sitshalo ayagoqana kanti uma sewomile uqadolo uyaminyana.

Indawo

Lesi sitshalo sivame ukukhula emhlabathini ongavundile, emhlabathini onamatshe nasezindaweni ezivulekile. Intshakaza yalobu tshani ivamile ukubonakala ezindaweni ezigudle umgwaqo. Eningizimu Afrika bukhula eLimpopo naseKruger National Park.

Izimbali

Izimbali ziqhakaza phakathi kukaMfumfu noNdasa.

Olunye ulwazi

I-Spear Grass wutshani obubalulekile okondliwa ngabo imfuyo, yize bubuye bube nobubi. Kwezinye izindawo emhlabeni, njengase-Australia, bukhinyabeza imboni kavolo ngenxa yoqadolo onamathela emizimbeni yezimvu.