Spear Grass

© Ivan Van der Walt

Igama

i-Spear Grass

Igama lesi-Latin

Heteropogon contortus

Umsebenzabo

Umhlobo lo wotjani udleka kwaphela ekuthomeni kwehlobo, ngemva kwalapho uyaqini bewungasadleki. Iinhlutjhwana zabo ezimamevana zingenelela esikhumbeni sezimvu esiyiwula bezehlise nezinga lobuhle bewula.

Ihlathululo

Ubude babo buyimitha yinye. Utjanobu bubamajadu isikhathi eside begodu bumila bebukhule msinya khulu. Umsebenzabo kudliwa khulu ziinlwane. Incenye emumatha imbewu iba nesiqu sinye sombala ohlaza satjani (kanengi ibanamaboyana) kanye nencenye ede ezotho yesakhiwo se-velvet ehlukaniseke kabili. Amakarabo aminyene begodu ama-awans lokha nakomileko avamise ukunamathelana.

Indawabo

Utjanobu bumila kuhle eendaweni ezome kuhle, ehlabathini yamatje kanye neendaweni ezivulekileko. Imbewabo eminyene iinhloko ivamise ukubonwa magega neendlela. Buyatholakala bumile esiFundeni se-Limpopo kanye ne-Kruger National Park eSewula Afrika.

Amathuthumbo nokutlhurha

Ukusuka ngenyanga kaSewula ukuya kuNtaka.

Ibuthelelolwazi ngomangwabo

Utjanobu i-Spear Grass buligugu khulu emadlelweni weenlwani nanyana bunobumbi babo. Eencenyeni zomhlaba ezifana ne-Australia utjanobu budlala indima yokususa iwula ekorweni kezinye iimphande zenarha ngebanga lokuthi imbewu le yona iwula ngemva kukuyihlanganisa nabo.