Spear Grass
Bjang bja Lerumo

© Ivan Van der Walt

Leina

Bjang bja Lerumo

Leina la seLatini

Heteropogon contortus

Tšhomišo

Bjang bja Lerumo bo lewa fela mathomong a selemo, ka morago ga moo bo a tiya le gomme bja ba bo amogelegago go fulwa. Gantšhi boditsi bo tsenelela letlalo la wulu ya dinku bja fokotšega boleng bja wulu.

Tlhalošo

Botelele bja yona bo fihla metara ye 1. Bjang bja Lerumo bogola dingwagangwaga gomme ka bjang bja go gola ka lebelolo. Tšhomišo ya bjona ke ya difudi tIše ntšhi. Hlogo ya lonake ye tee ya go ba le mariri (gantši e na le mariri) ka boditsi bjo botelele, bja go ba le boleta bjo botsothwa bja go nyopa. Dikhupetša letlakala di pitleletšwe le boditsi bo laetse ge le omile le fela le ipopa sehlopha mmogo.

Mafelo a bodulo

Bjang bja Lerumo bo gola ka mabung a go gamolwa kudu, a mabung a maswika le ka mafelong ao a bulegilego. Dihlogo tša peu di nyopilwe gantšhi di bonwa ka mathokong a tsela. E ka bona e gola ka Profenseng ya Limpopo le Phakeng ya Bosetšhaba ya Kruger ka Aforika Borwa.

Go thunya

Diphalane – Hlakola

Dintlha tša Naga

Bjang bja Lerumo ke furu ya bohlokwa ya bjang le ge e le gore e na le dipoelamorago mabapi le yona. Ka dikarolong tša lefase go swana le Australia bjang bo bo na le maikarabelo a go phumola setšholedi go intasteri ya wulu dileteng tše dingwe tša naga ka lebaka la peu ge e senya wulu ka morago ga go bofana le yona.