Spear Grass
Tjani Besikhali

© Ivan Van der Walt

Ligama

Tjani Besikhali

Ligama Lelathini

Heteropogon contortus

Kusetjentiswa

Tjani Besikhali bunambitsa ngesikhatsi sekucala selihlobo, emuva kwaloko bubese buyacina phindze bungalungeli kudliwa tilwane. Letiboya tivama kugcindzetela sikhumba lesiyinsontfo yetimvu bese bunciphisa indlela yalensontfo.

Inchazelo

Budze bulimitha linye. Tjani besikhali buhlala sikhatsi lesidze futsi tjani lobukhula ngekushesha. Kusetjentiswa babo bentiwa tilwane kakhulu. Sihloko lesisodvwa lesiluhlata (sivama kubaneboya) lobudze, lobunsundvu, lobulula, boya lobubambene. Emacembe lagocene acindzetelekile bese loboya buyagocana nabo masebomile bese buyahlangana ndzawonye.

Indzawo

Tjani Besikhali buhluma kahle esihlabatsini lesidonsiwe, sihlabatsi lesinematje nasetindzaweni letivulekile. Letinhlavu letishwilene tivama kubonakala ngasemigwacweni. Tingabonwa tikhula Esifundzeni lesise Limpopo nase Kruger National Park eNingizimu Afrika.

Timbali

Tiphuma ngenyanga yeMphala nenyanga yeNdlovulenkhulu.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Tjani besikhali tjani lobukudla kwetilwane lobutsatselwa etulu noma nabo bunatotinkinga tabo noma bulukhuni. Etindzaweni letinye temhlaba letifana ne Australia lotjani bunemsebenti wekususa tindzawo tensontfo etigodzini letinye ngenca yenhlanyelo lelimata lensontfo emva kwekugigelana.