Dolphins
Ihlengethwa

© Roger de la Harpe

Igama elijwayelekile

Ihlengethwa

Ezizalana nazo

I-Bottlenose, I-Common, I-Dusky, I-Humpback, I-Spinner, I-Spotted, I-Striped

Igama lesayensi

Delphinidae

Ubukhulu

Ubude busukela ku-1,5m kuya ku-6m

Ulwazi olubalulekile

Zinonile, inomzimba osheshayo. Iningi lazo linezigwedlo ezigobile emhlane. Isiphongo siqumbile ngenhla komlomo. Amanye anemibala ekhangayo. Iningi lazo limpunga, mhlophe namnyama. Linembobo efuthayo ekhanda.

Ulwazi olubalulekile

Imindeni yeDelphinidae inezinhlobo eziwu-17 nezihlobo eziwu-32. Yisilwane esincelisayo. Linesisindo esisukela ku-50kg kuya ku-900kg. Inesitho esizwa ukunkenteza kwezilwane elizizingelayo. Sihlakaniphe kakhulu ezilwaneni zasolwandle. Liyashesha kuthi linobuchule bokubhukuda. Umsila wakhona uhlukene, ulala uthi mba emanzini. Siyakwazi ukuzalana nezinye ezifana nayo. Zihlala ziyiqoqwana ngaphezu kwamanzi. Kwesinye isikhathi ziyasizana ukubamba ezifuna ukukudla njengosadinsi. Amachwane azalwa esekhulile ngokwenele.

Ezikudlayo

Zidla izinhlazi nama-squid.

Zizalana kanjani

Zizalana kuzo zonke izimo zezulu, ikakhulukazi ezilwandle ezihlukene emhlabeni.

Izinhlobo zazo

I-Humpback dolphin
I-Sousa chinensis
I-Common dolphin
I-Delphinus delphis
I-Bottlenose dolphin
I-Tursiops truncatus