Dolphins
Tinhlengetfwa

© Roger de la Harpe

Ligama lemndeni lelatiwako

Tinhlengetfwa

Letinye Kulomndeni

Imphumuloyelibhodlea, Vamile, Lokumnyama, Liguludla ngemuva, Lisondvo, Emacashata, Imigca/Imilayini

Ligama Lesayensi

Delphinidae

Linani

Tisuka ku 1,5 wemamitha kuya etulu kumamitha lasitfupha

Kutiveta

Umtimba loshelelako, lonelilayini lelicondzile. Incumbi yato tinematsambo latjekile labonakalako ngasemuva. Simongo sato siphuma sibonakale ngetulu kwemlomo lomudze lobonakalako (umlomo). Lamanye anemibala lebonakalako lengatsi idwetjiwe. Timphunga kakhulu, mhlophe kanye namnyama. Sigodzi lapho kuphuphutsa khona singetulu kwenhloko.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Delphinidae ufaka tinhlobo letilishumu nesikhombisa kanye nemacembu lamashumi lamatsatfu nakubili etilwane. Tilwane letimunyisako letinengati lefutfumele. Tikala kusuka kumashumi lasihlanu kuya kumakhulu layimfica ema kg. Indzawo lenemsindvo lolandzela ngemuva isetjentiswa nakufunwa tinyamatane. Incumbi yaletilwane letihlakaniphile tasemantini. Tiyaphingisa/Tinelitubane, umatitidlalela ngekubhukusha. Imisila noma timphiko tivundlile emantini. Tingagucuka emkhatsini wetilwane. Tihlala ngemacembu emantini lashonako. Ngalesinye sikhatsi tiyasebentisana natifuna kubamba tinyamatane, letifana nema sardines. Emacandza achobosela ngekhatsi kwemitimba yato. Letincane titalwa setikhulile ngalokugcwele.

Kudla Kwato

Tidla timfishi kanye nema squid esikhatsini lesiningi.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Humpback dolphin (Inhlengetfwa yeliguludla)
Souse chinensis
Common dolphin (Inhlengetfwa levamile)
Delphinus delphis
Bottlenose dolphin (Inhlengetfwa yemphumulo yelibhodlela)
Tursiops truncates