Dolphins

© Roger de la Harpe

Igama lomndenazo elijayelekileko

Dolphins

Ezinye zakwabo

Bottlenose, Common, Dusky, Humpback, Spinner, Spotted, Striped

Igama lesayensi

Delphinidae

Ubukhulu

Zikhula ukusuka ku-1,5m ukufika ku-6m.

Ikambiso yokufanisa

Inomzimba wesikhumba esithambathambileko nesinemida ehleleke ngokuhlalelana. Inengi lazo linezitho zokuthaya zemuva esigobeneko. Ipandlayo ikulu begodu inabe beyangamela umlomayo kanengi ziba nombala omlotha, omhlophe kanye nonzima. Inentunjana phezu kwehloko evuthela ngayo umoya.

Ilwazi elivamileko

Umndeni wama-Delphinidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nekhomba kanye nimihlobawo ematjhumi amathathu nambili. Mhlobo wekoro yeenlwani ezimunyisako. Inesilinganiso sobudisi esisuka emakhilogremuni amatjhumi amahlanu ukuya kamakhulu alikhomba. Ihlelo elibizwa nge-echo-location lisetjenziselwa ukufuna bonyana ukudla okungezinye iinlwani zingatholakala kuphi. Imhlobo ohlakaniphe khulu ekorweni yakwabo yalezo zemalwandle (marine). Imsinya begothu uthaya ngebelo tle. Umsilayo uyandlaleka upatalale ngemanzini. Kesinye isikhathi zivamise ukuzalelisana ngokuya ngimihlobo ehlobana nayo. Kesinye isikhathi ziyabambisana nazibamba ukudla, nomhlobo omncani weemfesi ezibizwa ngama-sardines. Amadzinyananazo azalwa aphila begodu athuthuke ngokwaneleko ngokuqoqoselelela ngendeni.

Ukadla kwazo

Ziphila ngokudla khulu eziye iimfesi kanye nama-squid

Ukusabalala kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo obusezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Humpback dolphin
Sousa chinensis
Common dolphin
Delphinus delphis
Bottlenose dolphin
Tursiops truncatus