Cape Wolf Snake

© Tyrone Ping

Igama

Cape Wolf Snake [Lycophidion capense]

Vital Statistics

Nhloboni: Reptilia
Mkhakha muni: Testudines
Mndeni muni: Colubridae
Ezinye izinhlobo zayo: Kunezinye izinhlobo zale nyoka ezitholakalayo
Ubude beyesifazane: 558 mm
Ubude beyesilisa: 440 mm

Ibonkala Ngani

Inyoka encane eyandile ezindaweni eziseningizimu. Enekhanda eliyisicaba. Inombala owodwa onsudu kuyela ebumnyameni, Kwesinye isikhathi inokuba namachashaza amhlophe emzimbeni.

Zande Kuphi

Zandile enyakathu ye Afrika ngaphandle kwase Namibia nase Cape. Zibonakale kancane e ningizimu yeCape neNingizimu yeNamibia nase Egypt.

Mayelana Nokuzala

Eyesifazane ibekela amaqanda angu3-9 ehlobo, bese achamisela emuva kwezinsuku ezingu 51, Zizalwa zinobude obuyi 120 mm.

Zidla Nhloboni Yokudla

Zidla imibankwa ziyilume ziyifohloze.