Cape Wolf Snake
Inyoka Yesiganga yeCape

© Tyrone Ping

Ligama

Inyoka yesiganga yeCape, Cape Wolf Snake [Lycophidion capense]

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Colubridae
Kwehluka Kwetilwane: Incumbi yetilwanyana iphila ngale kwendlela.
Budze Lensikati: Emakhulu lasihlanu nemashumi lasihlanu nesiphohlongo ngema mm
Budze Lendvuna: Emakhulu lamane nemashumi lamane ngema mm

Inchazelo

Lenyoka yesiganga yeCape yinyoka lencane lekhula ibeyinkhulu etindzaweni letiseningizimu ngeluhlobo lwato. Inenhloko lepatalele. Libala layo liyafana linsundvu losibekele kuya kumnyama, ngalesinye sikhatsi ngesigogo sinye lesinalokumhloshana nesisu lesimhlophe noma lesimnyama.

Kusakateka

Lenyoka yesiganga yeCape itfolwa ngalekwemavekati, ngaphandle kwelihlandze lase Namib naseliningini lwaseCape. Kukhona imibhalo lenganakwanga lesuka southern Cape nase Hlandzeni lase Southern Namib kanye nakulenye indzawo, nge Eastern Africa kuye Egypt.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lensikati italela emacandza lamatsatfu kuya kulayimfica ngekucala kwelihlobo; tingaphuma emalangeni lamashumi lasihlanu nakunye. Letincane tikala likhulu nemashumi lamabili ema mm.

Kudla Kwato

Emanwabu lamancane nalamakhulu ayadliwa kakhulu phindze ayalunywa aphindze acindzetelwe.

Imibhalo Lehlanganisiwe

Le Nyonka yeSiganga yaseCape ayinayo iphoyizini.