Cape Wolf Snake
Inyoka Yephondolwandle

© Tyrone Ping

Igama

Inyoka yephondolwandle, Cape Wolf Snake [Lycophidion capense]

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Colubridae
Imihlobo Yekhabo: Inani lemihlobo yakwabo liyatholakala lapho le iphila khona.
Ubude Besikazi: 558 mm
Ubude Beduna: 440 mm

Ihlathululo

Le kuyinyoka encani nokho evamise ukukhula khudlwana eencenyeni zayo ezisetlhagwini. Inehloko esipara nofana epataleleko.
Inombala owodwa umzimba woke ovamise ukuba zotho ngendlela emnyama ukuyela konzima, kesinye isikathi isikhumba sayo esibonakala njengamaqephe sibe nencenye zesiphetho ezimhlophe kanye namathumbu anacatjhazana anombala onzima nofana anokumhlophe.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Inyoka le itholakala khulu eendaweni eziinarhakazi ezincani, ngaphandle kwerhalawumba elibizwa i-Namib Desert kanye neencenyeni zeKapa.
Kukhe kwagadangiswa ezinye zazo ukusuka eSewula yeKapa (Southern Cape) kanye neSewula Namib (Southern Namib), nakezinye iindawo phakathi eSewula Afrika ukuyela e-Egypt.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Esikazi ibekela amaqanda amathathu ukuya kalithoba ekuthomeni kwehlobo; bese iqoqosela ngemva kwamalanga amasumi amahlanu. Amadzinyana aqoqosela anesilinganiso esimamilimitha alikhulu namasumi amabili (120 mm).

Ukudla/Idayethi

Idla imihlobohlobo yeembhadwa ezincani ngokuthi izilume bese izisonga nofana izibophe ngokuziminyezela.

Ibuthelelolwazi Ngomangwazo

Umhlobo lo wenyoka ayinayo itjhefu yeenyoka.