Zwinwe Zwine zwa sa Tode Maanda kha zwa Bulasi

© Eric Miller
Vhathu vhaṱuku na vho rabulasi vhaswa ndi vhone vhumatshelo ha zwa u lima zwa Afrika Tshipembe. Nga nnḓa ha mushumo une wa konḓa vhukuma zwine zwa ṱoḓea nga vhanwe vhalimi, na vhuthu nahone zwi ya ṱoḓea kha zwa vhulimi. Hezwi hu vha hu mvumbo ya muthu na kushumele kwa muthu zwine zwa thusa u fhaṱa vhushaka vhukati ha mushumi na mutholi na u kona u shumisana ha vhashumisani.

U Tsivhudziwa Musi u Tshi Khou Interview Mushumo wa Rabulasi

Kanzhi vhathu vhane vha vha vhatuku vhane vha khou ṱoḓa u ita zwa vhubindudzi vha thoma nga u tholwa lwa u guda mushumo....more

Ndi Mini Zwikili Zwitete?

U shumesa bulasini ndi mulayo wa mushumo. U fanela uvha una nḓivho ya u ita minwe ya mishumo....more

Zwine zwa Toḓea zwi sa tou Dinaho kha zwa u Fuwa?

Kha zwa vhufuwi, ahu tou todea u shumesa fhedzi( sa tsumbo nḓila dza u reila, na u ṱhavhela, u sheledza kana u gera zwimela)...more