Bokgoni jo bo Bonolo jwa Bolemirui

© Eric Miller
Balemerui ba bannye ba bašwa ba ba ke isagwe ya temothuo ya Aforika Borwa. Kwa ntle ga bokgoni jo bo bonolo jo bo tlhokang ke dikgaolo tse di farologaneng tsa temothuo, bokgoni jo bo bonolo le bona bo a tlhokwa ke balemirui ba bašwa. Bokgoni jo bo bonolo ke mekgwa ya batho le maitsholo a tiro tse di tla thusang go aga botsalano mo dipolaseng, bobedi magareng ga mothapi le mothapiwa gape di tla netefatsa tirommogo e e siameng fa gare ga badiri.

Maele a Dipotsolotso tsa Ditiro tsa Bolemirui

Gantsi bašwa ba ba batlang go simolola ka temothuo jaaka (interns/apprentices) barutwatiro mo dipolaseng tsa kgwebo. Motheo wa Balemirui ba...more

Ke eng Bokgoni bo Bonolo?

Bokgoni jwa go dira ka natla jwa bolemirui ke jwa tiro e e rileng. O tshwanetse go nna rutega go dira ditiro tse di rileng. Bokgoni jwa go d...more

Ke Bokgoni bo Bonolo Bofe bo bo Tlhokegang mo Bolemiruing?

Mo bolemiruing, ga se fela bokgoni ba go dira ka natla bo bo tlhokegang (sekao go kgweetsa, go enta, go nosetsa kgotsa go poma dimela) mme g...more