Lwati Lolulula lwe Kulima

© Eric Miller
Balimi labasha nalabancane balikusasa lekulima eNingizimu Afrika. Ngaphandle kwelwati lolucinile loludzingwa tindzawo letiningi ngekulima, lowati lolulula luyadzingeka ngibo balimi labasha. Lwati lolulula kwetsemba kwebantfu kanye netindlela tekusebenta letitokusita kkutsi wakhe budlelwane kulelipulazi – phakatsi kwesisebenti nemcashi futsi kucinisa kusebenta – lokuhle phakatsi kwetisebenti.

Tindlela Teluhlolo lwe Misebenti yeKulima

Kuvame kutsi bantfu labasha labafuna kucala kulima bacale njengalabafundza ngekwenta lomsebenti bangabhadalwa noma labafundzelako ekulimeni ...more

Yini Lwati Lolulula?

Lwati lolucinile lwekufuya yimisebenti letsite. Udzinga kuba nelwati lwekwenta imisebenti letsite....more

Nguliphi Lwati Lolulula Loludzingeka eKufuyeni?

Ekufuyeni, akusilo lwati lolulukhuni loludzingekako (njengekutsi, indlela yekushayela, kojova, kunisela noma kuncutsa titjalo) kepha nelwati...more