Nguliphi Lwati Lolulula Loludzingeka eKufuyeni?

©Andile Bhala
Ekufuyeni, akusilo lwati lolulukhuni loludzingekako (njengekutsi, indlela yekushayela, kojova, kunisela noma kuncutsa titjalo) kepha nelwati lelilula kufana nekukhulumisana, kutiveta lokulungile nekwetsembeka.
Khumbula kutsi yonkhe intfo loyentako yakha intfo letsite kumuntfu. Yiba nesiciniseko kutsi loko lokwakhekako kulungile.
Nati tintfo letimbalwa telwati lolulula lekudzingeka tibe yimphumelelo kumfuyi.

Yiba Nesimo Lesilungile/Lesikahle

Simo sakho sitakutsatsa sikumisise khashane emphilweni yakho kantsi naletinye tintfo longabanato. Simo lesihle sichaza kufuna kwenta intfo kanye nekusebenta ngekutimisela. Yiba nekufuna kutsatsa limayela lelengetekile lemsebenti futsi ungabi nekucudvulela. Simo lesihle sakha kubemnandzi kulalabanye bantfu labadvune nawe.
Ungabi nebudlova. Uma usesikhundleni lesiphakeme, ungeke ubengumholi ngenca yesikhundla sakho. Utoba ngumholi umangabe bantfu babuka kuwe. Yiba ngumunye walelicembu bese uhola kulo lelicembu/lethimu. Uma bakuhlonipha futsi bati nekutsi uyabakhatsalela, batokwenta umholi wabo bese balandzela lokukhombisako.

Khombisa Umsebenti Lomuhle weMasu neKwetsemba ngetintfo Letinhle Naletimbi

Kushoni kwetsemba nemasu? Simo sakho emsebentini wakho. Kusho kutsi wenta umsebenti wakho ngekunakekela ngisho intfo lencane. Gcina incwajana yekubhalela nepheni ephoketheni lwakho kuze utokhona kwenta lokufundzile phindze ubhale phansi imibuto.
Buka ematfuba ekufundza uphindze wente lokungetulu kunaloko lokugadzekile kuwe. Ekugcineni kwakokonkhe, awenteli umcashi wakho, utentela wena.

Hlala Uneliciniso

Liciniso kanye nekwetsembeka tintfo letihlanganako dvutane, kepha akusiyo intfo yinye. Uma uhlala uneliciniso, bantfu labadvune nawe nemcashi wakho batohlala bakwetsembile.
Wonkhe umuntfu uyawenta emaphutsa, kepha indlela losebenta ngayo emaphutsa ingagcina ingiyo lebaluleke kakhulu kunaleliphutsa. Umangabe wente liphutsa – lelikhulu noma lelincane – tjela umcashi wakho. Tsatsa umsebenti wakho. Umcashi wakho utobonga lesimo sakho lesihle kanye nekucina kwakho ngekuma phambi kwakhe loyo lomdvuna noma lomsikati bese utsi ‘uyacolisa’.

Gadza Sikhatsi Sakho

Uma ufuyile, kuba sesikhatsini kumcoka. Ecinisweni, tama kufika kungakashayi sikhatsi semsebenti onkhe malanga. Uma uhamba kusihlwa, yiba nesiciniseko kutsi yonkhe intfo ime ngemumo. Ngekwenta njalo, ukhombisa kutsi unenkhaphunkhaphu noma uyafuna kwenta lutfo. Lawo maminishana lambalwa awenti umehluko lomkhulu kuwe kepha angashiya umcashi wakho achazekile. Uphindze uyatilungiselela ngekutsatsa umsebenti futsi ungahle kuba utakhela sigaba sebuphatsi.

Sonkhe sikhatsi hlala usesikhatsini nawunemacashata. Njengekutsi, uma ucabanga kutsi kutotsatsa emaminitsi lamashumi lamatsatfu kutsi ufike khona, suka ngemaminitsi lamashumi lamane nesihlanu ngaphambi kwesikhatsi sekuhlangana.
Yiba nenombolo yekutsintsana naloyo muntfu loyohlangana naye bese uyamatisa nangabe kukhona losekwentekile lokungenta ubambeleleke.

Yenta Lomsebenti Kahle

Yiba nesiciniseko kutsi utfola imininingwane kahle – kungenta umehluko lomkhulu phakatsi kwekwehluleka kanye nekuphumelela. Uma uniketwe umsebenti kutsi uwente, yiba nesiciniseko kutsi kwenteka kahle futsi nangendlela lengiyo.
Kwenta intfo kahle akufani nekunakekela intfo yinye. Uma unebantfu labakusebentelako, yiba nesiciniseko kutsi bayawati lomsebenti wabo nekutsi ke uyabetsemba. Bavumele bente tincumo kulendzawo labasebenta ngayo.

Yiba Lusito

Uma ubona kutsi kukhona lodzinga Lusito ngemsebenti, hamba uyowelekelela. Akunandzaba kutsi lomsebenti uyini noma kutsi babobani. Khombisa kutsi uyakhatsala – nawe ungalidzinga Lusito lwabo muva.
Lobekadze Angumufuyi weLikusasa Lunga Ndwandwa uhlanganisa lolwati lolulula loludzingeka ekufuyeni: 'Lutsandvo nguyona intfo lebaluleke kakhulu. Kufuna ukutsandze loko lokwentako. Kutsintsa simo sakho phindze nemphilo iba lula. Sonkhe sikhatsi yiba wekucala emsebentini phindze ubewekugcina ekuhambeni. Sebenta ungazutsi yibhizinisi yakho ngoba uma wenta njalo, ngalilinye lilanga utotisebentela wena.’

Translated by Phindile Malotana