Ngiliphi Irhono Elithambileko Elitlhogakala Ekufuyeni?

©Andile Bhala
Lokha nawufuyileko, awutlhogi kwaphela irhono elithambileko (isibonelo ukufunda ukutjhayela, ukuthelela, ukugoma, kanye nokupruna iintjalo) kodwana irhono elithambileko elifana nerhono lokukhuluma nabantu uzwakale, ukubona ufuna ukuthini nanyana uthini, uthembeke bewubemajadu. Khumbula bona yoke into oyenzako ibuyela kuwe. Qiniseka bona zonke izinto ozenzako ziba zihle.
Nali irhono elithembileko olitlhogako kobana ubemfuyi ophumelelako.

Zimisele

Ukuba nerhuluphelo kuzokusa kude epilweni. Ukuzimela kutho bona usebenza budisi begodu nangokuzimisela. Zimisele ukuthatha imisebenzi engezelelweko begodu ungakwenzi lokho ukwatile. Ukuzimisela kwenza bona abantu osebenza nabo basebenze kamnandi nawe.
Ungabinekani. Nawu sesikhundleni esiphezulu, angeze wabamdosi phambili ngebanga lesikhundla sakho. Uzokubamdosi phambili lokha uhlonithwa babantu. Iba ngumonye welunga labasebenzi omdosi phambili. Nange bakuhlonipha abasebenzi bakho bakuhlopha bazi bona unendaba nabo, bazokwenza bona ube umdosi phambili balandele iimbonelo zakho.

Iba Nekambiso Ehle Yomsebenzi

Ikambiso yomsebenzi? Kumurhwakho ukusebenza? Kutjho bona wenza umsebenzakho ngokupheleleko Beka incwadi nomsobo wokutlola eskhwameni sakho uzisebenzisele ukwenza amanothi utlole yoke imibuzo.
Hlala uqale amathuba wokufunda wenze okunengi kunokulindelweke. Ekugcineni kwelanga lokhu uzabe ungakwenzeli loyo okuqhathileko kwaphala, uzabe uzenzela wena.

Hlala Uneqiso

Ukuthembeka nokubaneqiniso kuyafana. Nange uhlala uneqiniso, abaqathi bakho kanye nabantu abakuzombelezileko bazokuthemba.
Woke umuntu uyatjhapha, kodwana irhono lakho lokujamelana nemiraro yakho lingagcina liballuleke kunekinga oyenzileko. Nange wenze umraro – omncani nayana omkhulu-tela umqatjhi wakho. Jamelana nokwenzileko. Abaqatjhi bakho bazokuthanda ukuzimisela kwakho kanye nesbindi onaso phambi kwabo begodu qolisa.

Tlhogomela Iskhathi Sakho

Lokha nawumfuyi kuqakathekile, nanyana linga ukufika ngeskhathi emsebenzini. Lokha nawukhambako nakuskhathi sokutjhayisa qiniseka bona yoke into ijame ngomumo. Ngokwenza njalo, utjengisa bona unekareko. Imizuzu embalwa leyo ayenzi umehluko kuwe kodwana ingenza bona abaqatjhi bakho bakuthande. Uzabe uzifundisa ukobana uzoziphatha njani nasele uyinduna.
Fika ngeskhathi, ngaso soke iskhathi. Isibonelo, lokha nawuhlumbana bona kuzokuthatha imizuzu eyi-30 ukufika emsebenzini, khamba nasele kusele ni-45 minutes ngaphambi komhlangano.
Iba nenomboro yomtato yomuntu ozokuhlangana naye ubazise lokha kunento eyenzakalako eyenza bona uladelwe.

Yenza into Elungileko

Qiniseka bona utlola kuhle imininingwane – kungatjho bona umehluko hlangana kokuphumelela nokungaphumeleli. Nange uphiwe umsebenzi kobana uwenze, qiniseka bona uwenza ngendlela.
Ukwenza into ngendlela akufani nokuba yinduna. Nange unabantu abakusebenzelako, qiniseka bona bayawazi umsebenzi wabo nokobana uyabathemba. Bavumele kobana bathathe iinqunto lapha kufanele bazithathe khona.

Rhelebha

Nange ubona umuntu atlhoga irhelebho, mrhelebhe. Akunandaba kobana ngubani wenza muphi umsebenzi. Khombisa bona uyabatlhogomela abanye abantu-lada nawe ungatlhoga ukurhelejwa.

Umsebenzi we-Former Future Farmer apprentice, uLunga Ndwandwa uyivale ngokobana irhono elithambileko elitlhogwa lokha nawusebenza emaplasini lithando. Kutlhogakala bona uthande into oyenzako. Ngombana ipilo yakho ibalula nange wenza nalo, ngelinye ilanga uzabe sele uzisebenzela.

Translated by Busisiwe Skhosana