Tindlela Teluhlolo lwe Misebenti yeKulima

© Andile Bhala
Kuvame kutsi bantfu labasha labafuna kucala kulima bacale njengalabafundza ngekwenta lomsebenti bangabhadalwa noma labafundzelako ekulimeni kwentsengo. Sisekelo sebalimi yinhlangano lehlolako bese ibeka labafaka ticelo emapulazini kwentela kutfola lwati ngekulima. Batsi ngacedza kusebenta kwabo eNingizimu Afrika, lining lebafundzeli liyahamba liyocedzela kufundza kwabo etindzaweni tangaphandle tekulima. Lowacala, Judy Stuart kanye nalabanye ‘balimi bakusasa’ labacedzela kufundzela kwabo bahlephula letinye tindlela tabo kwentela kuciniseka luhlolo loluhle.

Abakavumeleki Bomahlalekhukhwini ngesikhatsi Seluhlolo

Bomahlalekhukhwini abanandzawo eluhlolweni lekutfola umsebenti. Lucime noma ulishiye ekhaa. Kuphendvula lucingo ube wenta luhlolo yindlela yekungahloniphi kantsi kukhomba kungabi nebuntfu. Uma ufuna umsebenti udzinga kufika ekuseni, utakhele lokuhle uphindze ukhombise kuhlonipha.

Yiba Ngulohlobile nalo Tigcogcile

Geza ubenesiciniseko kutsi unuka kabusha. Gcoka ube muhle. Ungagcoki tibuke temuhlobiso. Kulabadvuna, kuvela babhobhose tindlebe kanye netitayela letikhweshile enhloko angeke kubasite umangabe bafuna umsebenti wekulima.

Mamatseka

Ungabanekwetfuka ngesikhatsi seluhlolo lwakho kepha yetama kumamatseka. Kutokwentela kubukeka lokuhle. Kukahle kusebenta nebantfu labajabulile – baphakamisa wonkhe muntfu lonabo phindze kwente nemsebenti ubengulojabulisako. Tilungisele kuchawula kwakho – yiba nesiciniseko kutsi kucinilee. Loku kwenta indlela yekubaneligunya, ngisho noma ungasiko njalo.

Kuma Lokuhle

Ngesikhatsi uhlala phansi, hlala ucondze. Uma ugoba kancane noma ulala esitulweni sakho, ungabukeka ungatsi ulahlekile noma awunandzaba. Kuyasita kusondzela phambili bese ubuka lomuntfu lowenta loluhlolo.

Buta Imibuto

Ngesikhatsi uhlolwa, utobutwa imibuto, lekudzinga kutsi uyiphendvule. Kepha ungayibuta imibuto nawe. Yenta lucwalingo ngalelipulazi kanye nalesikhundla losicelako. Ngalesikhatsi wati lokuningi ngalelipulazi kanye nangaloluhlolo, kubancono. Ungabita imibuto ngalelipulazi; loku kutokhomba kutsi unenkhaphunkhaphu futsi wati kahle. Ngalesikhatsi inenkhaphunkhaphu ngalelipulazi lalolomdvuna noma lomsikati, kungalesikhatsi naye atfokota atoba nawe, ngendlela longiyo. Utophindze ufundze lokuningi ngalomsebenti phindze utfole kutsi ngiko yini lolofuna kukwenta.
Ngesikhatsi luhlolo seluphelile, khombisa kumukela kwakho bese ubonga umhloli lomdvuna/lomsikati ngesikhatsi sakhe lakunike sona.

Translated by Phindile Malotana