U Tsivhudziwa Musi u Tshi Khou Interview Mushumo wa Rabulasi

© Andile Bhala
Kanzhi vhathu vhane vha vha vhatuku vhane vha khou ṱoḓa u ita zwa vhubindudzi vha thoma nga u tholwa lwa u guda mushumo. Vha tshiimiswa tsha Future Farmers Foundation ndi vhone vhane vha interviewer vha isa na khumbelo kha mabulasi. Musi vho no fhedza internship Afrika Tshipembe, vhanzhi vha ya ṱuwa vha ya vha fhedza internship yavho fhethu hune havha uri ndi bulasi ḽihulwane. Mutumbuli Judy Stuart na vhanwe vhane vha vha vho fhedza u pfumbudziwa vha ya amba zwe vha guda uri u kone uvha na interview ya vhuḓi.

A u Faneli u Dzhena a Lutingo kha Interview

Thingo thendeleki adzi ṱoḓei. Unga i tsima kana wa isia hayani. Arali wa nga fhindula luṱingo lwau vha tshi kha ḓi vha kati na u u vhudzisa dzi mbudziso zwi amba lunyadzo na usa vha na mikhwa. Musi u tshi khou ṱoḓana na mushumo u fanela u swika nga u ṱavhanya, wa diitela dzina na u sumbedza ṱhonifho.

U Fanela u vha wo Kuna

U fanela u ṱamba wa zwiita mafhungo uri u khou nukhelela. Wa ambara zwavhuḓi. A u faneli u ambara mangilasi. Kha vhanna arali vha sokou bvelela vho phula nḓevhe kana mavhudzi o nakiswa azwi nga u thusi kha zwa bulasini.

U Fanela u Nwethuwa

Unga kha ḓi vha wo tshuwa fhedzi u fanela u lingedza u nwenwela. Zwi ya u engedzela maraga. Ndi zwavhuḓi u shuma na vhathu vhane vha vha uri vho takala - vha takala na vhathu vhoṱhe vhane vha vha tsini navho. U fanala u kona zwa u khaḓa - nahone tsho oma tshanda zwi vha zwi tshi khou amba uri una vhuḓifhulufheli, naho zwi songo ralo.

Kudzulele Kwone

Musi ni tshi dzula fhasi, u fanela u dzula wa isa ṱhoho nnṱha, arali na nga tsela fhasi nga tshidulo zwi vha zwi tshi khou sumbedza uri ndi khou borea kana ani khou takalela. Ndi zwavhuḓi u sedza phanḓa na sedza na na muthu ane akhou amba na inwi.

Ni Vhudzise Mbudziso

Kha interview ni ya vha ni tshi khou vhudziswa mbudziso, dzine na fanela u dzi fhindula. Na inwi ni fanela u vhudzisa mbudziso. Ni fanela u ita dzi ṱhoduluso nga ha bulasi na vhuimo hune na khou ṱoḓa u shuma hone. Na ṋivhesa nga ha bulasi na muthu ane akhou ni vhudzisa dzi mbudziso zwi vha khwine, ni nga vhudzisa mbudziso nga ha bulasi hezwi zwi vha zwi tshi khou sumbedza uri ni khou takalela na nḓivho ni na nḓivho na sumbedza uri ndi na dzangalelo na bulasi ḽawe na ene uḓo ni takalela ni nga ḓivha na zwinzhi nga ha mushumo. Musi vho no fhedza, ni vha livhuwe ni tshi khou livhuwa tshifhinga tshavho.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe