Amathiphu Wekulumiswano Yalokha Nawufuna Umsebenzi Wemaplasini

© Andile Bhala
Eskhathini esinengi abantu abatjha abafuna ukuthoma ukufuya bathoma babafundi abathwasisako/interns nanyana i–apprecentice emaplasini afuya ngokwenza inzuzo. Ihlangano ye-Future Farmers Foundation iyihlangano eyenza ikulumo pendulwano, i-interview efaka abantu endaweni lapha bazokusebenza khona emaplasini basebenze bafunda ukuze bathole ulwazi ngokusebenza eplasini. Ngemva kokuqeda i-apprentice yabo eSewula Africa, abafundi abanengi baragela phambili benze i-internship enarheni ezingaphandle. Umsunguli wehlangano le U-Judy Stuart kanye nabanye abafuyi bangomuso esele baqede iimfundo bandulo zabo babelane ngokobana uyenza njani ikulumiswano ehle.

Ekulumiswaneni Akafuneki Umaliledinini

Umaliledinini akafuneki ekulumiswaneni. Yiqime nanyana uyithiye ekhaya. Ukuphendula umaliledinini lokha usekulumiswaneni kutjengisa ukungahloniphi kanye nemirhwa emimbi. Lokha nawufuna umsebenzi utlhoga ukufika ngaphambi kwesikhathi, bazokubona bona uzimisele ngokobana uyahlonipha.

Hlwengeka

Lamba uqiniseke kobana unuka fretjhi. Yembatha kuhle. Ungambathi imbuko zelanga. Ebantwini abaduna, ukuya ekulumiswaneni ufake amacici, ukere nehloko le iintayela ngeze kwakurhelebha kobana uthole umsebenzi wemaplasini.

Momotheka

Nanyana uthukiwe lokha nawuya ekulumiswaneni linga ukumomotheka. Kuzokukara abaqatjhi lokho. Kumnandi ukusebenza nabantu abathabileko – benza bona woke umuntu osebenza nabo azizwe athabile. Zifundise ukuqhawula – qiniseka bona uqinisa isandla lokha nawuqhawulako. Lokhu kutjengisa bona uyazithemba.

Hlala Uqonde

Lokha nawuhlala phasi, hlala uqonde rwe. Nange ugobana nanyana utjhelela estulweni ohlezi kiso, kungaqaleka inga ubhorekile nanyana awunakareko. Kuyarhelebha ukobana uhlale utjhinge phambili begodu ubaqale ngemehlweni abantu okhulumisana nabo.

Buza Imibuzo

Lokha nawuye ekulumiswaneni uzokubuzwa imibuzo, otlhoga bona uyiphendule. Kodwana nawe kufanele ubuze. Yenza irhubhululo ngeplasi kanye n-omsebenzi ozabe uwu-aplayeleko. Nawazi okunengi ngeplasi ikulumiswano iba ncono. Ungabuza imibuzo mayelana neplasi, lokhu kuzokutjjengisa ikareko onalo kanye nelwazi onalo ngalo iplaseli. Lokha unekareko ngeplasi, nabo bazobakuba nekareko kuwe, begodu uzokufunda okungezelwelweko ngomsebenzi bewuthole bona kumsebenzi ofuna ukuwenza na, namkha awa. Nasele ikulumiswano iphelile, tjengisa ukuthokoza, uthokoze ebantwini egade ukhulumisana nabo ngesikhathi abakuphe sona.

Translated by Busisiwe Skhosana