Mabokgolo a Bolemi

© Eric Miller
Bafsa le balemi ba bafsa ka batho ba temo ba ka moso ba Aforika Borwa. Ka ntle le bokgoni bja go šoma ka maatla bjo itšego bjo nyakegago mo mafapheng a mehutahuta ya temo, le mabokgoni a boleta a nyakega ke balemi ba bafsa. Mabokgoni ke megwa ya botho le mekgwa yeo e tla go thušago go aga dikamano mo dipolaseng, bobedi magareng ga mongmošomo le mošomi gape a tla netefatša gore šomammogo ye botse magareng ga bašomi.

Dintla tša Dipoledišano tša Mešome ya Bolemi

Gantši batho ba bafsa bao ba nyakago go thoma go lema ba thoma ka go ba baithuti goba hwetša tlhahlo ka ga dipolasa tša kgwebo....more

Ke eng Bokgoni bjo Boleta?

Bokgoni bja maatla bja go lema ke mešomo ye e itšego. O swanetše go ba le maswanedi a dithuto a go phetha mešomo ye e itšego....more

Ke Mabokgoni afe a Hlokegago mo Boleming?

Temong, ga go nyakege bokgoni bja go šomiša maatla fela (go swana le go otlela, go tlhaba, goba nošetša le go sega dibjalo) eupša gape ...more