Flame Lily

© Graham Cooke

Dzina

Flame lily

Dzina ḽa tshi Latin

Gloriosa Superba

Ṱhaluso

Hetshi ndi tshimela tshine tsha vha uri tsho ṋamelana tsha vha na maṱari o vuleaho, a kuvhangana sa tshigoḓelo maṱari a dovha avha na ṱhodzi dza vhuḓi ane a khakhisa zwimela zwire nga tsini, nga heyi nḓila he tshi tshimela tshi ya kona u shumisa zwimela zwi re nga tsini u itela u tsireledzwa. He tshi tshimela tshimela u bva fhasi mavuni lune zwi thusa uri tshi ya kona u imela na gomelelo tshi sa khou fa.

Mutumbu wa hone wo kuvhatedzwa, naho zwo ralo tsha vhuya tsha aṋwa mitshelo tshi khou fa. Heḽi ḽiluvha ḽina zwithu zwine zwa tou nga ṱhase dza mulilo na maṱari o ṱandavhuwaho. Maṱari ori ubva kha mutumbu wa ḽiluvha a dovha anga a khou vhuya zwa nga zwi khou ita tshiguthe. Muvhala wa uya fhambana ubva kha tshitopi na uno nga maṱari. Ḽi ya hula ḽa swika 1m vhulapfu.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi ya wanala matomboni na kha zwiṱaka zwiṱuku. Tshi funesa fhethu huno nga ho oma tshi ya mela kha vunḓu ḽa Northern na Kruger National Park.

Mawanwa

Heḽi ḽiluvha ndi ḽine ḽa bva Zimbabwe, ḽo vhuya ḽa sumbedziwa muṱanuni Elizabeth nga tshifhinga tshe avha oya Rhodesia nga ṅwaha wa 1947.
Ḽi dzhiiwa ḽikhombo vhukuma kha dubo lwa Australia hune ḽo ḓalesa ḽo no vhulaesa zwifuiwa zwinzhi.