Flame Lily
Imbali Yemlilo yase Afrika

© Graham Cooke

Ligama

Imbali yemlilo yase Afrika (African Flame Lily)

Ligama Lelathini

Gloriosa superba

Inchazelo

Lembali Yemlilo ye Afrika ikhula umutsi nemacembe lamanyako nemagala lamilako lagobana emahlatsini ladvutane, kuyenta kutsi ikhone kusebentisa sesekelo saletinye titjalo. Lesitjalo sikhula ngaphansi kwetimphandze, letikhona kuphila simo sesomiso. Lamagala latfusako, noma kunjalo, ayafa onkhe emuva kwekukhokha lenye imbali. Letimbali tinalokungumlilo phindze tikhokha lokusatinhlwayi noma tishakato.

Lamabawa agocene kulomugca phindze ente tindingilizi ngasemuva kwente timbale letisandingilizi. Lamabala aletimbali ahembela kusuka kumtfubi luhlata kuya kubovu lokhanyako lonemigca lemtfubi. Lembali Yemlilo ikhula ibe limitha linye kuya etulu.

Indzawo

Lembali Yemlilo ikhulela ematjeni lamakhulu noma etihlahleni letiphansi phindze ticolela tiganga nesihlahla lesihlangene lesikhulu. Ikhula enyakatfo nase mphumalanga ifike eNingizimu Afrika kanye nase Zimbabwe nase mphumalanga ye Afrika.

Umbhalo lohlanganisiwe

Lembali Yemlilo yimbali yesive sase Zimbabwe kanye neticobosho temadayimane ngendlela yembali yemlilo lebekwa ngayo kugcokisa inkhosatana (losa yinkhosatana) Elizabeth ngesikhatsi avakashile eRhodesia ngemnyaka wa 1947.
Lembali Yemlilo itsatfwa ngekutsi ihlasela ingoti etindzaweni letise Australia lelapho isakateke khona. kukhona lapho kungatsi kunephoyizini khona kulembali futsi inesento etifenin letinengi etilwaneni.