Flame Lily

© Graham Cooke

Igama

African Flame Lily

Igama lesi-Latin

Gloriosa superba

Ihlathululo

Umhlobo lo wethuthumbo ngewekhambi elikhuphukako elinamakari arhanyazelako kanye nencenye yesiphetho ekhamba ngambili evamise ukunabela ehlathini eliseduze, lokho kulisiza bonyana lisebenzise ezinye iimilo njengesisekelo. Isimilwesi sikhula ukusuka emrabhini ongaphasi kwehlabathi, begodu sikghona nokujamelana nobujamo besomiso. Iziqu zaso ezisongeneko zifa unomphela ngemva kokukhiqiza iinthelo.

Amathuthumbo la anesakhiwo esifana nelangabu begodu aneputjhana enabileko. Incenye yamathuthumbo la abonakala khudlwana magega nencenye yesiphetho begodu asongeleke ngemuva ukwenzela ukwakha ithuthumbo elirondo. Imibala yamathuthumbo la ihluka ukusuka kosarulana okuhlaza satjani ukuyela kobomvu onokusarula encenyeni yesiphetho sawo. Umhlobo lo wethuthumbo ukhula ubemude ngemitha yinye.

Indawalo yemvelo

Ithuthumbeli likghona ukukhula hlangana namatje nofana emahlatjhaneni aphasi begodu lizwana neendawo zomhlobo we-savannah kanye neengodo. Limila etlhagwini kanye nepumalanga yeSewula Afrika kanye ne-Zimbabwe nePumalanga ye-Afrika.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Umhlobo lo wethuthumbo ulithuthumbo lenarha ye-Zimbabwe begodu ithuthumbeli lathulwa njengencenye yobukhazikhazi emtlomelisweni ebizwa nge-crown princess [esele ibizwa nge-Queen Elizabeth muva nje] ngesikhathi savakatjho lakhe enarheni ye-Zimbabwe ebegade ibizwa nge-Rhodesia ngo-1947.
Ithuthumbeli lithathwa njengelinekani neliyingozi encenyeni ye-Australia lapho lisabalele ngobubanzi khulu. Isimilwesi simumethe itjhefu begodu sisolwa khulu ngokufa okunengi kweelwani ezifuyiweko.