Flame Lily
Lily ya Kgabo ya mollo ya Aforika

© Graham Cooke

Leina

Lily ya Kgabo ya mollo ya Aforika

Leina la selatini

Gloriosa superba

Tlhalošo

Lily ya Kgabo ya Aforika ke mošunkwane wa go namela le mahlare a go phatsima a dintlha tša tlhago tšeo di bego legora ka sethokgweng sa gauswi, gomme se se le kgontšha go šomiša dimela tše dingwe bjalo ka ithekgo. Se gola go tšwa ka segwere sa go tšwa ka fase mmung, yeo e kgonago go phologa sehla sa go oma. Dikutu tša go gagaba, le ge go le bjalo, ka morago ga go enywa di a hwa.

Matšoba a na le mahlare a go swana le kgabo ya mollo le dikarolo tša bopoo ke tše phurulegilego. Mahlare a matšoba a go ba thata a go a go phyatlega mathokong a go kobegela morago mabapi le go bopa matšoba bjalo ka kheitši a sediko. Mebala ya matšoba e tloga go boserolane-botala go ya go a khubedu bja go phatsima le boserolane mathokong. Lily ya Kgabo ya mollo e gola go ya ka bogolo bja metara ye tee.

Mafelo a bodulo

Lily ya Kgabo ya mollo e nama godimo ga matlapa goba ya dithokgwa tša tlase le go rata le mašoka a go hlakana. E mela ka Lebowa le Bohlabela bja Aforika Borwa le ka Zimbabwe le ka Bohlabela bja Aforika.

Dintlha tša naga

Lily ya Kgabo ya mollo ke letšoba la bosetšhaba la Zimbabwe le taamane ya manki wa sebopego sa pšere ka sebopego sa Lily ya kgabo ya mollo e hlagišitšwego go Kgošatsana ya go beewa [bjale Kgošigadi] Elizabeth nakong ya ketelo ya gagwe ka Rhodesia ka 1947.
Lily ya Kgabo ya mollo e bonwa bjalo ka ya go tsenelela ya go ka ba kotsi go ya ka karolo ya Australia moo e namileng kudu. E na le mpholo gomme e tšea maikarabelo a mahu a mantšhi ka go diruiwa