Boomslang

© Roger de la Harpe

Dzina

Boomslang

Hune ya wela hone

Tshikokovhi

Nzudzanyo

Squamata

Muṱa

Colubridae

Zwigwada

Naho huna uri dzo fambanyiswa na dzinwe dza mvelo yadzo kale , ho tou sala lugwada luthihi fhedzi.

Vhulapfu (tshisadzi)

1 260 mm

Vhulapfu (tshiduna)

1 290 mm

Ṱhaluso

Heyi ndi ṋowa khulwane nga maanḓa ine ya vha na ṱhoho yo no i ṱalusa. Na maṱo mahulwane vhukuma na tshanga tshihulwane. Mavhala aya fhambana. Tshinwe tshifhinga iya fana na maṱari, tshinwe tshifhinga ya vha na girini ine ya vhonala kana ntsu ine ya vha na gireyi. Kha thumbu ya vha na makwati na muvhala wa pinki.

U phaḓaladziwa

Heyi ṋowa iya wanala kha ḽoṱhe ḽa sub- Saharan hangei afrika, vhuhulu kha thungo ya vhubvaḓuvha ya ya na kha tshipembe. Na vhukovhela ha kapa.

Kubebele

Zwa u ṱangana lwa vhudzekani zwiitea lutavula, nahone ya kudzela makumba a 10-14 mirini. Ya alamela ṅwedzi muthihi.

Vhuṱungu

Vhuṱungu hayo vhuna haemotoxin ine ya thivhela u tshimbila ha malofha, vhu ya vhulaha na u vhulaha , naho zworalo heyi ṋowa i a shona, ai sokou luma kanzhi ya luma zwi vha zwi tshi khou itwa nga musi yo levhelwa.

Kuḽele

Iḽa zwipuka zwiṱuku nga maanḓa I funesa luaviavi na zwiṋoni.