Boomslang

© Roger de la Harpe

Ligama

Boomslang (Dispholidus typus)

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Colubridae

Kwehluka kwetilwane

Noma tihlukanisiwe phindze timemetelwe emuva kukhona yinye nyalo lephilako kuletilwane.

Budze Lensikati

Tinkhulungwane letilishumi emakhulu lamabili nemashumi lasitfupha ema mm

Budze Lendvuna

Tinkhulungwane letilishumi emakhulu lamabili nemashumi layimfica ema mm

Inchazelo

Le Boomslang yinyoka lenkhulu lenenhloko lehlukile, nemehlo ayo lamakhulu kakhulu lanendingilizi lemnyama. Libala layo liyahlukana. Tingaba njengelicembe leliluhlata noma lelimnyama lelinamphunga lotopele, sigogo lesisesiswini lesimnyama, noma bovu losalitje loya kubovu losansundvu noma lotfombile, nesisu lesiluphuti kuya kuphinki.

Kusakateka kwato

Le Boomslang itfolwa esub-Saharan la Afrika, ivela etindzaweni letisenyakatfo tesigodzi bese tichubekela ngase mphumalanga kanye neningizimu leselugwini lwe Cape Town.

Kwakhiwa/kwentiwa

Kuhlangana kwenteka ngesikhatsi seluntsatsahlobo, bese lishumi kuya eshumini nakune emacandza latalelwako emiseleni noma etigodzini tetihlahla noma ecembeni ngesikhatsi seluhlobo. Kufukamela kutsatsa tinyanga letimbili kuya kuletintsatfu.

Phoyizini

Lophoyizini ubalulekile kuvikela emahlwili engati, lokuveta kufa kusuka ekusukeni kwengatini, nomakunjalo le Boomslang inemahloni phindze ayilumani kakhulu, kakhulu lokukwenteka uma lenyoka ibanjiwe.

Kudla kwayo

Kudla kwe Boomslang kufaka tilwane letincane letinemigogodla, ikakhulu tintfulo netinyoni.