Boomslang
Inyoka yamathuthumbo

© Roger de la Harpe

Igama

Boomslang [Dispholidus typus]

Isigaba

Reptilia

Irhemo/ umhlobo

Squamata

Umndenazo

Colubridae

Imihlobo yakwabo

Nanyana ngaphambili begade zihlukanisekile begodu zibekwe ngemikhakha, nokho njenganje sele zitholaka zirhenyiswe njengezomndeni nofana umhlobo owodwa.

Ubude besikazi

1 260 mm

Ubude beduna

1 290 mm

Ihlathululo

Inyoka le ikulu begodu inehloko ebonakala lula, inamehlo amakhulu kanye namaronjwana ngaphakathi kweenthoro zamehlo. Imibalayo ihlukahluka khulu.
Kesinye isikhathi zivamise ukubonakala zifana namakari ahlaza satjani, zibe nombala ohlaza satjani okukhanya khudlwana nofana umbala onzima kanye nomlotha, amathumbu anesikhumba esinombala othanda ukuba nzima, nofana esakheke ngombala obomvu kwamabhlogwana ukuyela embaleni obomvu okurusileko, kanye nombala welamuna oqarheke ngobukhobe emathunjini.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Inyoka le itholakala khulu kiyo yoke i-sub-Saharan Africa, iyatholakala neencenyeni zetlhagwini zeendawo ukuyela magega nepumalanga kanye nesewula ukuyokufika edorobheni le-Kapa (Cape Town).

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Ukuhlangana neduna kwenzeka ngesikhathi sokuthwasa kwehlobo, zibekela amaqanda alisumi ukuyela kalisumi nane emigodini yemithi nofana hlangana namakari ehlobo. Ukufukamela kuthatha iinyanga embili ukuyela kezintathu.

Itjhefu (yeenyoka)

Inetjhefu enamandla ebizwa-haemotoxin ivimbela igazi bona lingandi nofana lingkhambi kuhle, lokho kungarholela ekufeni ngebanga lokuphuma kwegazi elinengi, nanyana kunjalo inyoka le inamahloni khulu begodu litjhatjha ayikavamisi ukuluma, izehlakalo zalapho iluma khona zivamise ukwenzeka lokha ibanjiweko nofana umuntu ayibambileko.

Ukudla/ idayethi

Ukudla kwenyoka le kufaka hlangana iinlwanyana ezinganamigogodlha, khulukhulu amanwabu neenyoni.