African Weasel
Tshiṋoni tsha ḓaka

© Nigel J Dennis

Dzina

Tshiṋoni tsha ḓaka (Poecilogale albinucha)

Mbonelo

Ṱhoho na mutumbu vhulapfu ha hone vhulingana 300mm, mutshila muelo wa hone ndi 175mm, tshileme tsha hetshi tshinoni ndi 250-350gm. Tshi na muvhili mulapfu musekene na milenzhe mipfufhi, na mutalo mulapfu mutsu na mutshena hafha murahu. Hafha nnṱha ha ṱhoho na kha mutshila tshi na muvhala mutshena.

Kuḽele

He tshi tshipuka ndi tshi puka tshine tsha ḽa dzi mbevha, zwiṋoni na zwikhokhonono. Nga zwiṋwe zwifhinga tshipuka hetshi tshi ya zwima zwipuka zwiṱuku tsha zwi vhulaha nga u tou zwi fara hafha kha mukolo wazwo na nga hafha kha milenzhe, tshi tshi nga tshi khou tou tshi piringedza u itela uri tshipondwa tshi si tsha vha na nungo. Nga tshifhinga tshithihi na hone nga u ṱavhanya tshi ya kona u kokodza tshipondwa nga nḓila ine tsha kona u tshi vunḓa mutshilitshili.

Kubebele

Hetshi tshipukia tshi beba luthihi nga khalaṅwaha, na hone tshi ya kona u beba ṅwana muthihi uya kha vhararu. na hone zwiṱangana tshihulwane musi matari a tshi tuma lurerere. Tsha tshifumakadzi tshi ḓi hwala maḓuvha a linganaho furarumbili. Ṅwana wa hone ubva maṋo ana maḓuvha a furaruṱhanu, maṱo a hone a vulea nga murahu ha maḓuvha a futhanumbili. Vhana vha hone vha hula nga vhege dzi linganaho fumbili, vhana vha hone vha thoma u vhulaha tshipuka vha na vhege dza furaru.

Kutshilelele

Tshipuka hetshi tshi tshila kha muṱa wa zwigwada zwivhili uya kha zwiṋa, na hone nga tshifhinga tsha musi zwi tshi tangana tshihulwane nga khalaṅwaha. Kana zwi tshi khou hulisa vhana kanzhi zwi dzula zwi zwoṱhe.

Ndowelo

Tshipuka hetshi tshi funesa u dzula fhethu hune ha vha na mahatsi kana matanda hune mvula ina ufhira 700mm nga ṅwaha. Zwa dovha zwa funa u dzula fhethu hune ho ḓalesa dzi mbevha na zwikhokhonono, fhethu ha hone hu vha ho omaho.

Hune tsha wanala hone

Tshipuka itshi tshi wanala lurumbu lwa eastern ha southern Africa na u bva south eastern coastal, tsha dovha tsha fhira nga thungo ya vhukovhela ha KwaZulu Natal, Mpumalanga Gauteng vundu ḽa northern.