African Weasel
Weasel ya seAfrika

© Nigel J Dennis

Leina

Weasel ya seAfrika [Poecilogale albinucha]

Ponalo

Hlogo le mmele ke botelele bja dimilimitara tše 300, le mosela o lekana dimilimitara tše 175. Weasel ya seAfrika e boima bja digrama tše 250 go ya go tše 350. Di na le mmele o mo sese le maoto a ma kopana. E na le mebala e kgethegilego ka botelele ba mmele e meso le bošweu mo mokokotlong, godimo ga hlogo le mosela ke e tšhweu.

Dijo

Weasel ya seAfrika e phela ka go ja dipeba le mafotwana a dinonyana mo fase feela, ka mabaka a mangwe a rilego dikhunkhwane di a jewa. Sebolawa se longwa ka morago ga molala mola maoto a ka pele a se swara gore se se tšhabe le go se hlanolela lehlakoreng goba go šhitisa phoofotšwana go ka emelela. Le gona moo phoofotšwana e gogelwago morago, mola maoto a ka morago a gatile sebolawa, gore e tle e robege lerapo la mokokotlo.

Pelego

Weasely ya seAfrika e belega ga tee ka sehla, e nngwe le e nngwe e belega ye e tee goba tše tharo go ya go tše nne. Pelego e e direga ka nakong tša Seruthwana le Selemo. Ditshadi di belega ka morago ga matšatši a 32. Tše nnyane di mela meno morago ga matšatši a 35 le mahlo a thoma go belega ka morago ga matšatši a 52. Bana ba tla be ba godile ka morago ga dibeke tše 20 eupsa di ka kgona go bolaya phoofotšwana ka dibeke tše 13.

Boitshwaro

Weasel ya seAfrika di dula e le tše pedi goba tše nne ka nakong ya hlakanelo ya moseme le kgodišong ya bana. Eupsa ka kakaretšo e phela e le tee.

Moo di dulang gona

Mafelo a e loketšego a akaretša ma bjanye a nago le monola le mašoka a go ba le dipula tše fetago dimilimitara tše 700 ka ngwaga. Mafelo ao dipeba di hwetšwago ka bo ntšhi. Ka kakaretšo di a hlokega, e bile go kgwalo ge dinomoro di ya fase dinako ka moka.

Moo di hwetšwago gona

Weasel ya seAfrika di phatlaladitšwe go tšwa dikarolo tša Bohlabela bja Afrika e be Borwa, le go ya Leboya go yela Afrika bogareng, gape e bonwa go tšwa mafelong a a mabopong a Borwa-Bohlabela go ya Leboya go feta kua Kwazulu Natal, Mpumalanga le Profense ya Leboya.