African Weasel
Iqaqa lomhlobo we-African Weasel

© Nigel J Dennis

Igama

Iqaqa lomhlobo we-African Weasel [Poecilogale albinucha]

Ukuvela nokwakheka kwayo

Ihloko nayihlanganiswe nomzimba zenza isilinganiso sobude ubumamilimitha amakhulu amathathu (300 mm), kuthi umsila ubemude ngamamilimitha alikhulu namasumi alikhomba nahlanu (175 mm). isinganiso sobudisi bayo sibalelwa emagremuni amakhulu amabili namasumi amahlanu ukuya emakhulwini amathathu namasumi amahlanu (250-350 gr). Zinomzinjana amude omatsikana, ombeswe mbala onzima omumuda onqophe hlangothi linye kanye nemida emhlophe magega naleyo enzima. Umsila kanye neliphezulu lehloko limhlophe ngebala.

Ukudla

Ziphila ngokubamba amakhondlwana amancani kanye neenyoni ezincani ezitholakala ehlabathini, kuthi iinunwana zizidle ngakanye. Zibulala iinlwanyana ngokubamba intamo, kuthi iinyawo zaphambili kube ngizo ezisetjenziselwa ukuwisa nokukhipha isilwaneso elawulweni. Zidosesa isilwanyana ezisibulalako emuva kube iinyawo zemuva zisigandele phasi ngehloso yokusiphula umgogodlha.

Ukuzala nokukhulisa

Zivamise ukuzala amadzinyana ambalwa qoke kutjhuguluka kwesikhathi sonyaka, zivamise ukuzala idzinyana linye ukuya kamathathu. Ukujarhana kwazo kwenzeka khulu phakathi kwethwasa hlobo kanye naphakathi kwehlobo. Zizala ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga amasumi amathathu nambili. Kanti-ke ngemva kwamalanga amasumi amathathu nahlanu zizele, amadzinya athoma ukumila amazinyo amade (canine) kuthi amehlo avuleke ngaphambi kwamalanga amasumi amahlanu nambili. Amadzinyana akhula ngokwaneleko ngeemveke ezimasumi amabili, kodwana akghona ukubulala iinlwanyana nakaneemveke ezilisumi natathu.

Ukuziphatha

Zivamise ukuphila emhlambini womndeni onamalunga amabili ukuya kamathathu ngesikhathi sokujarhana nofana ngesikhathi zisakhulisa amadzinyana, kodwana zijayeleke ngokuphila ngayinye.

Indawo yokuhlala

Iindawo ezisilungeleko zifaka hlangana eenkhothini ezimanzi nofana ezisendaweni emanzi, begodu kube nezulu elinengi ngokudlula amamilimitha amakhulu alikhomba (700 mm) ngonyaka, kanye neendawo ezinamakhondlwana amanengi. Lesi kusilwani esiyindlala khulu, kunjalo nje ngebanga lokuncipha kweendawo zazo zokuhlala isibalo sazo siyehla kezinye iindawo.

Lapho zitholakala khona

Isilwanesi sisabalele kizo zoke iincenye zepumalanga yeSewula ye-Afrika, ukungenelela etlhagwini ukuya ekabenni ye-Afrika begodu zitholakala nemalwandle wesewula-pumalanga, etlhagwini yaKwaZulu-Natal, Mpumalanga, Gauteng kanye nesifundeni seTlhagwini.