Tlhôkômêlêsêgô ya Mebutla

© Judy Stuart

Mebutla ya selegae e tshwanetse go tsholwa mo dihôkông gore e tsale ka katlego, gore e sireletsege le go somarela tikologo. Fela, mebutla e ikaegile ka bojotlhe go batshodi (beng) ba yona go tshela. Go netefatsa fa e tshela, morui wa mebutla o tshwanetse go obamela melao e le metlhano e e amogelwang boditšhabatšhaba.

Kgololosego Gotswa Lenyoreng, Tlaleng le Tlhaelong ya Dikotla

Mmutla mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le dijo tse di lekaneng le metsi a boleng jo bo siameng, tsatsi ka tsatsi, mo kgolong le ntshô-tlhagisông.

Kgololosego Gotswa mo Tlhôkô-Phuthulogông

Mmutla mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le hôkô ya bogolo jo bo lekanetseng tsamao ya tlhagô le tshireletsego kgatlhanong le maemô a bosa le ditlhasedi.

Kgololosego Gotswa mo Ditlhabing, Kgobalong le Bolwetse

Mmutla mongwe le mongwe o tshwanetse go tlhatlhobiwa go netefatsa phôlô ya ona le gore ga ona metlhampepe. Hôkô ya ona e tshwanetse go agwa ka tsela e e netefatsang fa go sena mathale a a ka gobatsang phologolo.

Kgololosego ya go Tshela ka Boitshwaro jwa Tlwaelo

Hôkô e tshwanetse go nna le bogodimo jo bo lekaneng go netefatsa fa mmutla o kgona go emelela ka maoto a kwa morago, pulego ya boalô e tshwanetse go ka letla mmutla go rapalala ka go taologa ka letlhakore la ona, mme o tlolatlole mo hôkông bonolo.

Kgololosego Gotswa mo Letshogong le Ketsaetsegong

Mmutla o tshwanetse go sireletsega kgatlhanong le medumo e e kwa godimo e e sa solofelwang, dintša le ditlhasedi tse dingwe, mme ga oa tshwanela go tlogelwa ka tlala kgotsa mo ditlhabing ntle le lebaka. Tshwarô e e tshwanetseng ya mebutla le yona e botlhokwa. Fa o kuka kgotsa o tshwara mmutla, mmutla o tshwanetse go ikutlwa o babalesegile mo matsogong a motshwari mme ga oa tshwanela go kukwa ka ditsebe. Buisa go le gontsi ka ga 'O Tshwara Jang Mmutla'.
Fa melao e le metlhano enô e obamelwa, mmutla o tla fitlhelela maitlhomo a ona mme o tsadise sentle.

Translated by Nchema Rapoo